Indledende tilløb og skitser til en psykologisk/jungiansk tolkning af Lene Kaaberbøls

"Skyggeporten"

"Hos Johannes-brevenes forfatter tør man uden videre gå ud fra, at han gør sig al tænkelig umage for at gøre det, han prædiker for sine medkristne, til forbilledlig sandhed også for sig selv. Til dette formål må han udelukke alle negative følelser, og som følge af en nådig mangel på selvreflektion kan han glemme dem.

De er forsvundet fra bevidsthedens billedflade, men yngler videre under dækket og formerer sig med tiden til et udstrakt væv af ressentimenter og hævntanker, som engang bryder ind over bevidstheden i form af en åbenbaring.

Derved opstår et skrækindjagende maleri, som er et slag i ansigtet på alle forestillinger om kristelig ydmyghed, tålmodighed, næstekærlighed og kærlighed til fjenden, en elskende fader i himlen og en søn, der frelser menneskene.

Et sandt orgie af had, vrede, hævn og blindt ødelæggelsesraseri, som ikke kan se sig mæt i fantastiske skrækbilleder, bryder ud og oversvømmer verden med blod og ild, skønt man kun lige er kommet i gang med at bestræbe sig på at forløse verden og genindføre den oprindelige status med kærlighedsfællesskab med Gud"

- C. G. Jung

I Lene Kaaberbøls "Skyggeporten" findes en lang række træk, der inviterer til, at betragte bogen i et psykologisk lys, med særlig hensyntagen til C. G. Jungs modeller og teorier. Allerede i den indledende del kommer vi tæt ind på livet af hovedpersonen Annas psykiske tilstand. Da hun siden træder ind i et parallelunivers, går der total Jung i den.

For at lette forståelsen af det følgende, vil vi til en begyndelse slå nogle overordnede ting om Jungs opfattelse fast. Carl Gustav Jung (1875-1961) blev født i Kesswill i Svejts. Faderen var protestantisk præst. Forældrene synes at have været temmelig umage størrelser, og sandsynligvis har denne ubalance, kombineret med at forældrene overlod ham meget til sig selv, bidraget til, at Jung fra barnsben begyndte at gå sine egne veje. Han blev uddannet til læge; han blev dr. med. fra Basels Universitet i 1900. Han fortsatte med at læse til psykiater hos professor Eugen Bleuler på Heilanstalt Burghölzli, Zürich (psykiatrisk hospital). Han fik ansættelse som læge på det psykiatriske hospital i Zürich. Her begyndte Jung at forske i ord-association. Mens en patient taler, udfolder sproget sin egen indforståede logik, som sammenføjer tankeimpulser med genoplevelsen af tidligere gennemlevede begivenheder. Således vil der ud fra patientens svar på analytikerens stimulus-ord uundgåeligt danne sig et tydeligt billede, der kan hjælpe med at afdække sådanne ubevidste psykologiske mønstre, som Jung kaldte komplekser. Han var i nogle år bl.a. præsident for The International Psychoanalytic Association (1910-1914). I 1934 blev han præsident for General Medical Society for Psychotherapy. 1935 bliver han titulær professor ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich, og bliver i 1936 æresdoktor ved Harvard Universitet. Tilsvarende æresdoktortitler følger i årene herefter fra universiteterne i Calcutta, Benares, Allahabad samt Oxford Universitet. Jung beskæftigede sig med mange forskellige aspekter af psykens bevidste og ubevidste lag. I dette arbejde brugte han blandt andet tolkning af drømme (i løbet af sit liv tolkede han omkring 80.000 drømme fra sine klienter). Han fremkom med forskellige teorier og arbejdsmetoder. I hans typologi (som blandt andet i dag bruges i Myers-Briggs test), opdelte han menneskets funktioner i: føle-, tænke-, intuition- og sansefunktion. Disse er yderligere orienteret i en introvert (indadrettet) og ekstrovert (udadrettet) funktion. Individuationsprocessen var hans beskrivelse af menneskets udviklingsvej, hvor man kommer i berøring med personaen, skyggen, modsatkønnetheden (Anima og Animus) i forsøget på at blive et helstøbt menneske i kontakt med Selvet. Alkymien var også et af hans store arbejdsområder, ligesom han gennem en halv snes år beskæftigede sig med mandalaer. Synkronicitet forklarede han som tilfældige, af hinanden uafhængige hændelser, som finder sted samtidig. Noget mennesker kan opleve, blandt andet når de er i en individuationsproces. Jung står som grundlægger af den ene af de to psykologiske hovedretninger, og derved på en række punkter i modsætning til Freud. Mens Freud primært så driftlivet (seksualiteten) som den styrende faktor i menneskets liv, lagde Jung vægt på udvikling og udviklingsmuligheder. Det betyder også en helt forskellig opfattelse af en række begreber, ikke mindst libido, der hos freud stort set er lig seksualitet, mens det hos Jung er en bredere driftforståelse: livskraft, energi, den psykiske motor. Dernæst har Jung et helt andet syn på åndelige og religiøse spørgsmål. Freud var generelt stærkt negativ i sit syn på religiøsitet, som han betragtede som eskapisme og sublimering. Hos Jung betragtes det lige modsat som et udtryk for en særlig modenhed, at være nået dertil hvor man bliver åndelig og spirituel.

Den 23. oktober 1906 sendte Jung et eksemplar af sin bog om ord-association til Freud. Dette blev begyndelsen til en omfangsrig, men noget besynderlig brevveksling imellem de to, som gradvis intensiveredes. Deres bekendtskab udmøntede sig i et første personligt møde søndag den 3. marts 1907, da Jung tog til Wien for at besøge Freud. Besøget gjorde stort indtryk på Jung, der fandt Freud yderst intelligent, analytisk skarpsindig og bemærkelsesværdig i enhver henseende.

Gradvist blev modsætningsforholdet mellem Jung og Freud dog mere og mere udtalt. Ved i 1912 at skrive om "Nye Veje i Psykologien" manifesterede Jung sin egen forståelse og ikke mindst uafhængighed af Freuds overbetoning af seksualitetens betydning. Jung brød sig ikke om Freuds strenge afstandtagen fra spiritualitet og kunst, hvis frembringelser Freud (på daværende tidspunkt) betegnede som rene og skære "seksuelle sublimeringer". Endvidere menes, at Jung, der var et ganske muntert gemyt, og Freud, der var et mere nøgternt gemyt, kan have umuliggjort et nært og varmt venskab. Under alle omstændigheder kom det i 1913 til et fuldstændigt brud imellem de to. I resten af sin levetid fortsatte Jung i overensstemmelse med sin grundlæggende tro på eksistensen af en menneskelig sjæl med at udvikle sine teorier, idet han trak på viden, som han tilegnede sig igennem udforskning af diverse humanistiske felter så som antropologi, klassicisme, mytologi, historie, gnosticisme samt andre esoteriske visdomstraditioner. Ligeledes hans mange rejser til Mexico, Indien og Kenya samt andre steder bibragte ham megen indsigt i gamle kulturer. Ud fra denne samling af viden grundlagde han Skole for analytisk psykologi. Jungs analytiske psykologi hviler på den hypotese, at der eksisterer et Ubevidste, som står i dynamisk modsætningsforhold til Det Bevidste. I Psykologiske Typer fra 1921 afhandlede Jung om sammenhængene mellem Det Bevidste og Det Ubevidste, ligesom han også skabte inddelinger imellem to grundlæggende personlighedstyper, idet han skelnede mellem ekstroversion (udadvendthed) og introversion (indadvendthed). Senere indførte han en skelnen mellem Det personlige Ubevidste (som er fortrængte følelser og tanker ophobet gennem et individs livstid samt endnu ikke udfoldet livspotentiale med mere) og Det kollektive Ubevidste (nedarvede følelser, "instinkter", tanker og erindringer som menneskeheden er fælles om); idet Det kollektive Ubevidste samtidig indeholder, hvad han navngav arketyper. Arketyper er sådanne nedarvede, instinktive urformer i mennesket, som finder deres ubevidste eller bevidste udtryk i bl.a. religion, kunst, folkeeventyr, myter og astrologi. Jung havde således en tro på, at menneskets sjæleliv og instinktnatur kan føres tilbage til noget oprindeligt kollektivt. For at forstå arketypeteorien, må man hæfte sig ved, at der hverken er tale om nedarvede ideer, specifikke mentale egenskaber eller racehukommelse. Arketyperne er kollektive af natur, idet disse potentielle psykiske strukturer menes at tilhøre den samlede menneskehed på tværs af etniske og andre skel. Jung mente således, at Det kollektive Ubevidste indeholder diverse faste og ufaste arketyper, men som samtidig består af empirisk umålelige strukturer, der i dagliglivet fremkommer forklædt i sagaer, myter og anden folklore. Jung illustrerer bevidsthedens forskellige lag med billedet af et hav, hvor den øverste lille top af en bølge er vores bevidste jeg. Resten af bølgen er det personligt ubevidste, og det store hav bølgerne opstår af og vender tilbage til, kalder Jung "det kollektivt ubevidste". På dette niveau er vi alle ét. Det kan også forklare, hvorfor vi i sjældne tilfælde kan drømme om ting, der er sket andre, især personer vi er tæt knyttet til, og især i forbindelse med markante hændelser som dødsfald. Det øverste lag i det ubevidste, det lag vi først kommer i kontakt med i drømmene, kalder Jung for skyggelaget. Her møder vi vores skyggesider, som langt de fleste drømme handler om. Det næste lag i det ubevidste, som vi støder på i drømmene, er vores modsatkønnethed, dvs. mandens indre kvinde (Anima) og kvindens indre mand (Animus). Derefter kommer vi længere ned i det kollektivt ubevidste, som bl.a. rummer de tværkulturelle, fællesmenneskelige begreber og symboler, som Jung kalder arketyperne. Det er f.eks. "moderen", "faderen", "helten", "uhyret", "heksen", "troldmanden", "barnet" osv. - figurer som vi også kender fra eventyr og myter. I det kollektivt ubevidste kan vi også komme i kontakt med vores indre visdom og viden, hvor vi har adgang til at vide alt! Dette lag i bevidstheden kan også kontaktes i en meditativ tilstand. Der er mange eksempler på videnskabsfolk, der ser formler, forsøgsopstillinger o.l. i drømme. Vores skyggesider er de sider af os selv, vi fornægter, fordi vi ikke kan lide dem. I drømme optræder de fortrinsvis som personer af samme køn som drømmeren. Når vi bliver født, har vi i princippet alle egenskaber i os som muligheder, alt er potentielt. Men afhængigt af hvordan vi oplever, at vores omgivelser gerne vil have, vi skal være, udvikler vi visse sider mere end andre. I nogle familier bliver det værdsat at være fornuftig, klog eller stilfærdig. I andre er det værdsat at være sporty, sjov eller kreativ. Bl.a. derfor kommer vi til at fremelske visse sider i os selv og kaste andre over bord som uønskede. Dem, vi kaster over bord, kalder Jung vores skyggesider. Vi har kasseret dem og oplever måske ligefrem, at vi slet ikke har dem. Men de lever i skyggen af vores personlighed, og ligesom vi ikke kan løbe fra vores skygge, kan vi heller ikke løbe fra vore skyggesider. De er hele tiden i hælene på os. Og jo stærkere lys vi kaster på de kvaliteter og egenskaber, vi godt kan lide, dvs. jo mere vi elsker dem og synes, det er den eneste rigtige måde at være på, jo kraftigere bliver skyggen, dvs. jo mere fornægtet og fordømt bliver polariteten. I skyggen af personligheden lever også vores "skjulte ressourcer". Det er de sider, vi beundrer hos andre, og som vi tror, vi ikke selv har. Men som nævnt har vi alt i os, nogle sider er bare ikke udviklede endnu. Hvis vi eksempelvis er vokset op med "flinkeskolen" og kun tillader os selv - og andre - at være søde, flinke og stilfærdige, får vi tilsvarende en skyggeside, der er voldsom og aggressiv. Den kan dels stikke hovedet frem i specielle situationer, hvor vi føler os provokerede eller bange. Dels vil den optræde i drømme som f.eks. rockere, soldater, bomber, vilde dyr m.v., som vi kollektivt og/eller individuelt opfatter som aggressive. Det er det, Jung kalder en kompenserende drøm. Dvs. at de sider af os selv, som vi undertrykker i vågen tilstand, får lov til at boltre sig i drømmene. På denne måde kompenserer psyken, og herved skabes balance og helhed. De fleste af vores drømme er kompenserende drømme. Som nævnt er det især i spørgsmål, der har tilknytning til seksualitet og religiøsitet, at Jung adskiller sig fra Freud. At mennesket for en stor del er ubevidst, og bærer rundt på en masse uden at vide det, således at skjulte faktorer styrer deres liv var de i alt væsentligt enige om. Sigmund Freud (1856-1939) begyndte sin forskning i menneskets psyke i 1880'erne. 1890erne var præget af, at Freud måtte opgive nogle af sine tidligere opfattelser og finde frem til et nyt grundlag for den videnskab, han var i færd med at udvikle. Efter bruddet med Breuer blev han i flere år inspireret af sin korrespondance med øre-næse-halslægen Wilhelm Fliess i Berlin, der havde en række originale synspunkter på seksualitetens rolle i biologi og medicin, om biologiske rytmer osv. I denne periode foretog Freud også en analyse af sit eget følelsesliv med samme metode, som han havde udviklet, når det gjaldt patienter. Han skrev sine drømme ned og lod deres baggrund, barndomserindringer o.l., komme frem til bevidstheden. I patientbehandlingen gik han bort fra brugen af hypnose og suggestion og udviklede det, han kaldte de frie indfalds metode. Han havde lige siden hysteristudierne været opmærksom på barneseksualitetens rolle og udarbejdede efterhånden en klarere og mere systematisk opfattelse af denne - på den ene siden med særlig vægt på drifterne og deres udvikling - og på den anden personlighedens forsvarskræfter. Psykoanalysen som teori og behandlingsform lagde han frem i sit store værk «Drømmetydning» (1900). Freuds teorier blev voldsomt angrebet af de fleste af hans samtidige - både medicinske kolleger og den brede offentlighed. De blev anset for uanstændige, uhyrlige og uvidenskabelige. Muligheden for en akademisk karriere blev lukket for ham for altid, og han blev udstødt fra almindelig social og kollegial omgang. Imidlertid samlede der sig en mindre kreds af interesserede kolleger og tilhængere omkring ham fra både ind- og udland. Denne kreds voksede langsomt og blev efterhånden til den psykoanalytiske bevægelse, der atter var grundlag for udviklingen af den psykoanalytiske profession med dens foreninger, uddannelsesinstitutioner, tidsskrifter og forlag. I perioden frem til 1913 arbejdede han med yderligere at udbygge sine synspunkter. Han skrev flere artikler og udgav en række bøger, f.eks. «Fem forelæsninger over psykoanalysen» i 1910. Fra 1913 og frem til sin død videreudviklede og revurderede han mange af sine teoretiske begreber, samtidig med at han skrev sine hovedværker. I 1915 udkom de store «Forelæsninger i psykoanalyse», og i 1932 opsummerede han med «Nye indføringsforelæsninger i psykoanalyse» og i 1940 «Et omrids af psykoanalysen». Hele Freuds videnskabelige liv var præget af modsigelser og kamp. Det akademiske etablissement og størstedelen af den offentlige opinion angreb ham med en enestående lidenskabelighed. Men også i kredsen af hans egne elever opstod der modsigelser og splittelse. Særligt dramatisk var det med Alfred Adlers og senere Carl Gustav Jungs afsked med Freud. Da nazisterne kom til magten i Tyskland i 1933, blev psykoanalysen hurtigt forbudt. Dels var mange af psykoanalytikerne på den tid jøder, og desuden blev psykoanalysen betragtet som en jødisk, dekadent videnskab. Freud havde en tilbøjelighed til at betragte alle aflange genstande som fallossymboler og alle hule genstande som vaginalsymboler. Freud nuancerede i sin alderdom sine teorier, men fraveg dog aldrig sine grundlæggende antagelser omkring at vi i drømme ofte ser genstande, der er "acceptable" symboler for vores underbevidstheds tanker omkring det mandlige/kvindlige kønsorgan, seksuelle handlinger.

I det følgende vil hovedvægten blive lagt på den jungianske opfattelse. Dog er det værd at huske på, at "Skyggeporten" handler om en teenagepige, altså en alder hvor seksualiteten får væsentlig stærkere og intensiveret betydning end tidligere. Hvad end man måtte mene om Freud (som for øvrigt lægger stærkt vægt på, at der allerede i den tidligste barndom forefindes en fremherskende seksualitet), så kan man næppe komme uden om, at puberteten er kønsmodningens alder. At Anna er ved at blive en stor pige medfører, at hun også er ved at blive kønsmoden. Årene op til puberteten, kaldte Freud for latensfasen. Latent betyder skjult. Seksualiteten har en underspillet rolle. Drenge leger med drengge - piger leger med piger. Det første, der overhovedet sker i "Skyggeporten" er, at Anna bliver generet af nogle drenge. Men en af dem, Aian, skiller sig ud, og snart efter kommer de i kontakt med hinanden. Aian bliver en slags modpol til bøllen Ivan. Men det er værd at bemærke, hvor meget de to navne, Ivan og Aian, minder om hinanden. Det er lidt som Edgar og Edmund i Shakespeares "Kong Lear". På den vis er allerede disse to drengetyper en spejling af den konflikt, der siden kommer til syne og får en central plads i handlingen. Aian er en slags god skygge til en ond person, Ivan. I Annas psykologi kan han betragtes som en opdagelse af, at drenge ikke kun er dumme og barnlige, men også kan være interessante, rummer både destruktive og hjælpsomme sider. Men navnet Aian minder også om Anna. På den måde siger navnet at Aian har noget fælles med både Ivan og Anna, rummer noget af begge. Da Anna lærer Aian lidt bedre at kende, fortæller han hende lidt om sit liv, og giver hende derved indblik i en fremmed verden. Det er måske overdrevet, at tale om egentlige erotiske undertoner i deres relation, men på et eller andet plan er de tiltrukket af hinanden i gensidig sympati, på bølgelængde om man vil. Hvis der ikke direkte er tale om forelskelse, så er der dog tale om noget, der kunne føre i den retning. Netop dette er en "rystelse", et brud på det vante og kendte, som skubbber til Annas verden. Hos Jung spiller begreber som synkronitet og indvielse en central rolle. En af Jungs pointer er, at det kræver en indre forberedelse eller modening, at kunne nå en erkendelse, men at når man er parat, at der så ofte vil være brug for et skub fra den ydre verden. Vi har vel alle oplevet, at en eller anden gængs talemåde vi har hørt utallige gange, pludselig står klart for os på en ny måde, som hørte vi den for første gang. At vi hører noget nyt i disse ord må nødvendigvis skyldes en indre modning, da ordene jo er ganske de samme, som de var, alle de tidligere gange vi hørte dem. Sådan set kan hele bogens indledende del ses som et skub fra den ydre verden, som sætter den indre i bevægelse. En genial scene forekommer i Hitchcockfilmen "Troldbunden", hvor Ingrid Bergmann i rollen som en noget tør og følelseshæmmet psykiater bliver forelsket i en patient spillet af Gregory Peck. Da de kysser hinanden, ses en endeløs række af døre, der åbner sig. Det er her ganske bemærkelsesværdigt, at da Anna og Aian bliver væk for hinanden i den indre verden, dukker Annas animus op i form af Hero.  

"Det væsentlige indhold i drømmens handling er en slags fint afstemt kompensation for en vis ensidighed, fejlagtighed, afvigelse eller anden form for defekt i det bevidste standpunkt. En af mine patienter, en aristokratisk dame, der helt overflødigt anså sig selv for at være uendelig distingveret, stødte i sine drømme på en række beskidte fiskerkoner og fordrukne prostituerede."

- C. G. Jung

Blandt de første ting man overhovedet får at vide om Anna i "Skyggeporten" er, at hun har en yderst livagtig edderkop tatoveret i håndfladen. Det oplagte for læseren at formode på dette tidspunkt er, at hun er en rebelsk teenagepige, der har fået den lavet. Da hun kommer ind i den anden verden, får man i stedet det indtryk, at tatoveringen er noget, der er vokset frem af sig selv. Først hen mod slutningen bliver det klart, at den er påsat ved tvang, da hun var en ganske lille pige, og slet ikke svarer til hendes egenskaber.

Inden Anna kommer ind i den anden verden, har vi hørt om, at hun er blevet mobbet af nogle andre børn på skolen, at hun har mødt Aian og forskellige andre ting. Men det, der gøres allermest ud af er, at hun savner sin forsvundne mor.

Mødre og edderkopper er nært forbundne i den jungianske symbolik. På en netside, med drømmesymboler (http://www.netspirit.dk/new/faq/?cat=71§ion=83), kan man finde følgende tankenvækkende tydninger:

Mor

Drømme om din mor kan betyde at der er et kompliceret forhold mellem dig og din mor. Men da det er det menneske vi, fra vi lå i maven, har behov for holder ubetinget af os og giver os hvad vi har brug for, støtte os i modgang og juble i medgang. Dette behov skaber en vældig afhængighedsbinding, som gerne skulle brydes gennem teenageårene, for i stedet at træde ind i det voksne liv med evnen til at give os selv det , som mor (og far) tidligere gjorde. Dette er en vanskelig proces for de fleste.

Prøv at se på om det er dig selv der er mor i drømmen, eller det rent faktisk er din egen mor. Drømmen kan også repræsentere din omsorgsfulde side, som du måske forsømmer at bruge udadvendt for tiden? Læg mærke til hvordan scenariet udspillede sig, og bemærk dig især følelserne da du vågnede.

Edderkop

En edderkop hører med til et af rædselssymbolerne i en drøm og er faktisk ganske almindelige. Edderkoppen repræsenterer din mor, eller en side af dig selv som har edderkoppens egenskaber. Den fanger sit bytte i sit net, den sidder på lur og venter, og pludselig er dens bytte fanget. Efter den har parre sig med hannen, æder den ham, og det i sig selv er jo ikke særlig tiltalende. Edderkoppen taler således til dig om to symboler du skal ofre opmærksomhed på: Dit forhold til det andet køn, er du indrettet sådan at du fortærer det bytte du har fanget? Og har du uforløste konflikter med din mor eller din moderlige side? Hvis det sidste er tilfældet, opfordrer drømmen dig til at løse disse konflikter, og blive fri af din mors "spindelvæv". Edderkopper symboliserer også overraskelse, idet de piler hen over f.eks. gulvet, og i sig selv forskrækker os. Se på om du er inde i en periode hvor du er særligt følsom for tiden, eller du er bange for at blive indfanget af et andet menneske. Tænk på dine følelser når du vågner.  

Spindelvæv

Drømme om et spindelvæv har flere tolkningsmuligheder, alt efter hvordan spindelvævet optrådte i din drøm, og hvordan du har det med edderkopper. Generelt kan man tolke drømmen i retning af, at du er ved at spinde et net ud over andre mennesker i dit vågne liv, eller at du selv føler dig fanget i et net. Det er vigtigt at du forsøger at huske andre elementer i drømmen: Fik du spindelvævet i hovedet, og indgav det dig rædsel og angst? Betragtede du det mesterværk et spindelvæv rent faktisk er? Edderkopper repræsenterer dit forhold til din mor, men vi skal huske på dét, at edderkoppehunnen faktisk æder hannen efter parring! Hvis du følte dig fanget i spindelvævet, kan drømmen henvise til en situation eller nærmere et andet menneske, som du føler "indfanger" dig i dit vågne liv, og som du er bange for skal opsluge dig. Så er det på tide, at du får set på din evne til at sige nej og sætte grænser. 

Tatovering

I mange stammesamfund anses tatoveringer og andre skamferinger stadig som meget vigtige i forhold til beskyttelse mod onde ånder, som tegn på mandlighed, tilhørsforhold mv. I vesten har tatoveringer primært været et modefænomen, som har været bragt frem først af sømænd og dernæst af rockstjerner mv. Så symbolikken i forhold til eksempelvis at få en tatovering i en drøm er helt afhængig af hvordan du opfatter tatoveringer. Ser du det som et uheldigt brandmærke, der primært hører til hos grove, primitive mennesker, eller ser du det som et smukt mærke, der viser dit tilhørsforhold til din kæreste, din skytsengel eller noget andet som er meget værdifuldt for dig?

Det er ret let at få en tatovering. Men den er vanskelig at fjerne igen. Er drømmen en hentydning til en beslutning som du står overfor og som du vanskeligt kan omgøre når valget først er truffet? Eller drømmer du om en ydre skamfering fordi dit indre er skamferet? Hvis du ser en anden blive skamferet, tatoveret i din drøm, kan det være en opfordring til dig om at stoppe noget skamfering der foregår for et andet menneske og som du har kendskab til. 

Krøbling

Drømmer man om personer der mangler lemmer: arme, ben osv. er det symbolske budskab, at du i dit energisystem er forkrøblet. Mangles højre arm = mangles handlekraft, er armen lammet = lammet handlekraft. Se på drømmens samlede budskab og prøv på den måde at forstå, hvor der er en lammelse eller en amputeret del i din væren i dit daglige liv.

Stilhed

Hvis du har en drøm hvor der optræder en dyb og fredfuld stilhed, udtrykker drømmen sikkert et ønske om dette i dit måske travle vågne liv. Hvis du derimod drømmer, at stilheden er pinlig, hvis du er sammen med andre mennesker, kan drømmen indikere at du tager et alt for stort ansvar på dine skuldre i sociale sammenhænge. Tænk over din hverdag, i dit vågne liv - er du stresset og føler dig tappet for energi. Da er det på tide at søge din indre stilhed, meditere og "holde en pause". Hvis dit vågne liv er præget af stress, fordi du skal udfylde alle de tomme huller, der kan komme i sociale sammenhænge, vil drømmen formentlig fortælle dig at du måske overvurderer dine evner. Læg mærke til i hvilken kombination "stilheden" forekom, og stil spørgsmål til dig selv om hvordan du oplevede denne stilhed. Læg også mærke til andre symboler i drømmen, der kan være understøttende i din tolkning, og læg mærke til din sindstilstand når du vågner.

Døv

Hvis du drømte om at du var døv kan du overveje om det var fordi der var noget du ikke ønskede at høre. Se på om du af en eller anden grund afskærer dig fra den ydre verden. Det kan være at du har brug for fred og ro, og ikke har lyst til at deltage i det der foregår i dine omgivelser eller i det omgivende samfund

Stemme, at høre

At høre stemmer er i det vågne liv rigtig ubehageligt, og hvis man gør det, betyder det at man er psykisk syg, eller psykisk overbelastet. Drømme om et sådan emne, vil formentlig give dig et budskab der er vigtigt. Forsøg derfor at genkalde dig stemmernes ord, og find budskabet i dem. Prøv også at finde andre symboler i drømmen, der kan hjælpe dig til den rette tolkning. Bemærk dig også dine følelser da du vågnede.

Stemme, din egen eller andres

Hvis du har en drøm, hvor du hører andre eller din egen stemme, så læg særlig mærke til toneleje, højden af stemmens lyd, stemningen i stemmen og ikke mindst, det du eller den anden sagde. Der kan ligge vigtige budskaber til dig i sådan en drøm. Forsøg at finde rammerne for drømmen, hvor foregik den? Var du vred og skældte ud, betyder det at du i dit vågne liv holder på en vrede du ikke har afleveret til rette vedkommende endnu? Hvis du hviskede, indikerer drømmen noget intimt og måske hemmeligt, men det kan også betyde at det du siger, kan du ikke helt stå ved.

Forsøg at huske hvad der blev sagt. Hvem var den anden? Var det en du kender i dit vågne liv? Hvilken lyd og tone havde stemmen? Hvilken højde? Vred? Kærlig? Neutral eller øm? Læg også mærke til hvordan du vågnede af drømmen, vågnede du af din egen høje stemme? Da kan drømmen henvise til, at du skal lytte efter din indre stemme og din intuition, især hvis du i dit vågne liv sidder fast i en uforløst problematik - løsningen, sandheden findes inde i dig selv, du skal bare lære at lytte efter. Hvis du reciterede et digt, eller en tekst, hvem var så forfatteren og under hvilke omstændigheder, og af hvilke årsager havde du den opgave? Læg godt mærke til dine følelser da du vågnede.

Stamme, at

Hvis du har en drøm, hvori du stammer, symboliserer det at du for tiden har vanskeligheder ved at udtrykke dig klart. Det er ofte ubalancer i halschakraet der er årsag i uhensigtsmæssig kommunikation, og det er vigtigt at lægge mærke til, hvad du forsøgte at udtrykke i drømmen. Sandsynligvis vil drømmen fortælle dig, at du bør rette fokus på din måde at kommunikere på, således at du får dit budskab klart igennem. Hvem talte du med? Hvor befandt I jer? Var du specielt nervøs over for vedkommende du talte med? Hvis du ikke stammer i dit vågne liv, er dette den nærmeste tolkning der er, men det er vigtigt at du forsøger at finde svarene på ovenstående spørgsmål. Læg mærke til, de næste par dage, din kommunikation, din måde at udtrykke dig på. Læg også mærke til om du føler dig hørt. Prøv om du kan samle flere symboler i drømmen op, for at få en udbytterig tolkning, og læg også mærke til din sindstilstand da du vågnede.

Ensomhed

Drømmen viser dig noget om din tilstand i dit vågne liv. Se på hvilke symboler der ellers viste sig i drømmen for en mere fuldstændig tolkning. Drømmen kan også symbolisere at du isolerer dig for tiden, og måske bekræfter drømmen at det netop er det du har brug for, men ensomhed er betalingen for at være sig selv og dvæle ved sit behov for at være alene og gå indad i dig selv.

Er du enlig i din drøm er dette ikke nødvendigvis en kommentar til at du er alene i virkeligheden, ej heller en ønskeopfyldende drøm! Måske er det snarere en opfordring til dig om at der er noget du bør gøre på egen hånd, og så må du spørger dig selv, om du er stærk nok til at gøre det og ellers bede om hjælp til det.

Drømmen kan også fortælle dig eller bekræfte dig at du i virkeligheden føler dig ensom i dit liv lige nu, og det er trist at mærke ensomheden. Drømmesymbolet kan derfor hentyde til at du skal gøre noget ved ensomhedsfølelsen, søge nye bekendtskaber, blande dig med folk, deltage i forskellige aktiviteter. Med drømmen kan være et billede af din situation - og samtidig opfordre dig til at tage ansvar for denne. Se på de andre symboler, og mærk dine følelser når du vågner. Tænk også på hvad du søger, for ikke at mærke ensomheden. Kærlighed? En partner? Venner?

Fange

Drømmen kan betyde, at du holder dig selv fanget i en bestemt situation eller føler dig taget til fange i en situation. Der kan også være forbundet skyld til drømmen. Drømmen kan også henvise til at der er noget der binder din energi i dit vågne liv. Fælles for alle fanger er, at de er ufri og ikke kan bestemme over deres eget liv. Endelig kan drømmen antyde en stærk skyldfølelse, og en hentydning til at at slippe dig selv fri og gå på opdagelse i dig indre.

Hvis det var dig der holdt nogle til fange, så skal du se på om du udøver autoritet der er særlig skrap i dit vågne liv. Drømmen kan også henvise til en følelse af jalousi, hvor du har lyst til at holde din partner til fange af angst for at miste vedkommende, derfor er det vigtigt at se på hvem der var fangen, dig selv? Eller andre? Hvis du drømmer om fanger i verden, er det interessant at finde ud af, hvad det er, fangerne symboliserer dvs. om du føler sympati med disse fanger. Det kan fortælle noget om din retfærdighedssans. Tænk nøje på disse ting, og find frem til hvem, hvad eller hvorfor der optræder fanger i din drøm. Mærk dine følelser når du vågner, følte du en stærk retfærdighedsfølelse, en følelse af at miste, en følelse af fastlåsthed? Og tænk de andre symboler godt igennem for at nå til en konstruktiv forståelse af din drøm.

Fængsel

Et fængsel er et sted, hvor man spærrer folk inde, når de har gjort noget ulovligt. Hvis du drømmer om et fængsel kan det være et tegn på at der er noget i din underbevidsthed eller dit "overjeg" finder forkert og strafbart. Du er nødt til at se på drømmen som helhed - er man i fængsel sammen med nogle eller alene? Hvis du drømmer at du er fængslet på en forkert baggrund, uskyldig dømt, kan drømmen henvise til at du bliver misforstået i dit vågne liv.

Men at sidde i fængsel kan også henvise til isolation, isolerer du dig for tiden? Eller føler du dig isoleret af andre mennesker. Drømme om fængsel henviser til en strafbar handling, så se på om du "har rent mel i posen", eller om du har dårlig samvittighed. Drømmer du om dyr i fangeskab, er dette dig som er i fangeskab, og dyret er dig i den situation. Typisk vil dine tanker om dyret være de dele af din person som du ubevidst ønsker at sætte mere fri.

Mobning (Sladder)

At drømme man blive mobbet, er symbol på selvmedlidenhed som udspringer af sårbarhed. I den indre virkelighed vil mobning optræde når du oplever spændinger i dig selv. Måske mellem tanke og handling, måske noget andet. Spændinger er tilstede og bliver symboliseret ved at en i drømmen driller/håner en anden. Det er et af de mest præcise billeder på selvundertrykkelse.

Hvis du selv er mobberen er det symbol på følelsen af selvundertrykkelse. Når en person ikke tillader sig at være sig selv, eller er meget usikker på sig selv, vil der være tendenser til at projicere denne selvundertrykkelse ud i verden - og det går dermed ud over andre. En der mobber sidder i spændetrøjen og vil ikke tillade andre at være forskellig, og prøver via mobning at få andre til at sidde i spændetrøje også.

Det er vigtigt at finde andre symboler i drømmen. Hvem mobbede dig? Fandt mobningen sted på din arbejdsplads, eller er der tale om dine børn som enten mobber eller bliver mobbet?

Fare

Hvilken fare var du udsat for i drømmen. Dette er et vigtigt spor til at tolke drømmen. Hvis du udsatte andre for fare, kan drømmen henvise til et ubevidst ønske hos dig om at overtage styringen i dit vågne liv. Og dermed kan drømmen også referere til, at du ønsker mere styring i dit indre liv. Fare kan betyde mange ting, og du bør se på hvilken fare der er tale om. Brug vores oversigt over drømmesymboler, for at pejle dig ind på hvilken fare der er tale om. Hvis du umiddelbart stod overfor en åbenlys fare, kan drømmen henvise til, at du er utryg i dit vågne liv for tiden, men tænk forskellige symboler igennem og mærk især dine følelser da du vågnede. Græd du? Følte du uafmægtig angst?

Frygt

En stærk frygt i en drøm kan udløse virkelig ubehagelige følelser. Der kan være tale om et mareridt, hvor frygten er så overvældende som tema eller stemning, at den sandsynligvis vil skræmme dig og gøre dig ked af det. Drømmen afspejler sandsynligvis en tilstand i dit vågne liv, hvor du har stor frygt på et område, og du er nødt til at se denne frygt i øjnene før du kan bearbejde den. Men du kan få hjælp af dine drømme, ved at bede dem synliggøre hvad denne frygt handler om, hvis du ikke umiddelbart kan få øje på det.

Drømmen kan også henvise dig til at få hjælp til at bearbejde denne angst du bærer rundt på i dit vågne liv, f.eks. i form af en terapeut eller en god ven. Det er vigtigt at du får talt om denne frygt, idet dét at sætte ord på selve angsten, vil tage noget af presset af den. Gør dig klart hvad din frygt handlede om, hvad du frygtede? Og se på dit vågne liv, om du har grund til at føle så voldsom en frygt, hvis det var dét drømmen handlede om. Frygt er en naturlig følelse, ligesom vrede, glæde og kærlighed. Men det er vigtigt at få navn på frygten før du kan arbejde med den.

Gåde

Fik du en gåde du skal løse? Der vil sikkert gemme sig et ordspil i drømmen, som er særlig vigtigt for dig at tyde. Din underbevidsthed giver dig et budskab, men gør det ved at stille dig en gåde. Har du vanskeligt ved at tyde gåden, kan det være du ikke er parat til at modtage budskabet endnu. Bed dine drømme om yderligere svar og se på andre symboler i drømmen. Læg også mærke til dine følelser når du vågner, - var du forvirret, irriteret, eller havde du en fornemmelse af, at dette var specielt vigtigt. 

Redning

Drømmen afspejler måske et råb om hjælp fra dit vågne selv, eller måske indeholder den en opfordring til enten at engagere dig mere i en vanskelig situation, eller søge at trække dig lidt ud af den. Det du blev reddet fra eller det du reddede en anden fra, samt hvordan hele redningsforløbet foregik, er afgørende for den nærmere tolkning.

Barn

Drømmen vil ofte repræsentere dig selv eller en mindre moden side i dig. Kig på hvordan du tog dig af barnet? Og tænk på barnets alder. Hvilken rolle spillede barnet i drømmen? Drømme om børn refererer tit til vores eget indre barn, så hvis dit barn i drømmen var sygt, kan det tyde på at du er i en fase i dit liv hvor du selv har brug for omsorg, eller simpelt hen bare har brug for at "være den lille". Hvis barnet i drømmen var glad og legede, var spontan og naturlig, opfordrer drømmen dig muligvis til at udvise disse sider mere hos dig selv i dig vågne liv, så tag en vurdering på om du måske er for alvorlig og ansvarfuld i dit vågne liv.

Barnet kan også repræsentere svagheder, ting du ikke kan opnå ved egen hjælp, og derfor har brug for at søge hjælp hos andre. Du må se på alle aspekter i drømmen for at få en fuldkommen tolkning af sådan et drømmesymbol. Det er vigtigt at se på, hvordan barnet har det i din drøm. Barnet kan repræsentere dit eget indre barn, så tænk på om du har brug for at give dig selv omsorg. Drømmen kan også repræsentere en umoden side af din personlighed. Plejede og passede du barnet? Skældte du det ud? Fik det lov at udvikle sig? Men barnet kan også symbolisere en ny side i dig selv, en ny tanke eller en ny ide. Hvis du gerne vil have et barn, kan dette være en ønskeopfyldende drøm.

Edderkoppen kommer ret hurtigt til at stå som en art modpol til månefuglen. Anna forsøger at finde ud af noget om månefugle. Det viser sig, at der ikke eksisterer sådan nogle. Det er dog kun delvis rigtigt. Ganske vist findes der ikke en bestemt fugl, der kaldes sådan, men udtrykket bruges om en række fugle, som er særligt aktive ved måneskin, trækker efter månen osv. Man kan altså med en vis ret udlægge begrebet som noget, der gør sig gældende i måneskin.

At spænde en modsætning op imellem noget reptilsk og en fugl skaber en særlig symbolpolaritet. Det, der kryber og kravler, og så det, der kan flyve. Hos Jung betyder det at flyve, ofte udvikling og bevægelse. At kunne flyve, at kunne svæve, at forlade reden, at vingerne kan bære osv. Endvidere det, at være parat til at forlade et sted, slippe den sikre forankring i en situation, for så at begive sig til en anden. Men edderkoppen adskiller sig fra mange andre krybe, kravle kryb ved at kravle op efter. En bille eller lignende bliver nede. Man kan derfor også udlægge det som noget, der er på vej op i bevidstheden.

Det hedder (i moderens sang) at Anna skal flyve på månefuglen. I den forbindelse kan månefuglen forstås som noget, der formidler eller skaber en forbindelse. "Månefugl" er også titlen på en børne- og billedbog af Joyce Dunbar. Den handler om den lille prins Orla, der ikke kan høre, og derfor ikke lære forældrenes sprog. Dyrene lærer ham at tale med hænderne og lytte med øjnene. Men hans forældre forstår ikke hans sprog, før månefuglen griber ind. Lidt forenklet kan man altså sige, at en månefugl er det, der viser en vej igennem mørket, og kan knytte manglende forbindelser.

Trine Larsen har skrevet følgende digt:

Min Månefugl, hvor er du?

Trylledig

min Månefugl

lys klart i natten

klart og stille

Nær de fortabte

sjæletåger

befinder letheden sig

med din glans

Og bringer atter liv

til endnu en dag

En ny dag

Rejser sig i øst

men hvor er du?

min Månefugl

Du som evigt lever i skyggen

men alligevel bringer glæde

til så mange

Trylledig

min Månefugl

Menneskene dernede

kunne lære meget af dig

Til yderligere belysning, kan det være værd, at se på nogle yderligere opslag fra "Netspirit":

Månen

Drømme om månen er et særdelels stærkt drømmesymbol. Månen relaterer sig til det feminine aspekt, og sådanne drømme vil næsten altid symbolisere den feminine energi i dig som menneske. Den feminine energi er den passive, mørke, dunkle side - dér hvor liv bliver skabt, gror og udspringer fra. Tag eventuelt et kig på vores side der handler om yin/yang.

Når du således modtager en drøm om månen, symboliserer det at du bør trække på de feminine aspekter i din personlighed: mildhed, omsorg, tilbagetrækning. Hvis du ønsker at gå videre ind i symbolverdenen, er det vigtigt at du lægger mærke til i hvilken fase månen befandt sig i? Var det nymåne? fuldmåne? En måneformørkelse symboliserer at det kan være vigtigt at tilbageholde den feminine energi for en kort stund, for at bruge den mere handlekraftige side i dig selv. Tænk over hvilket forhold du har til månen, om du er påvirket af månens faser? Og læg især mærke til dine følelser da du vågnede. 

Fugle

Fugle er kendetegnet ved at de bevæger sig i luftelementet. Dette element er forbundet til hjertecenteret og indikerer aspekter af frihed, uafhængighed og overblik. Alt efter hvilken fugl der er tale om henviser drømmen om din længsel efter frihed og uafhængighed. Hvis der var tale om en mægtig fugl, en ørn f.eks., kan det handle om overblik, at se tingene lidt fra oven. Så mærk dine følelser når du vågner, og se på hvilken fugl der var tale om.

Due

Duen er først og fremmest symbol på fred. Fredsduen. Det er også et religiøst symbol i forbindelse med Noas ark, men samtidig repræsenterer duen også tryllenumre, hvor hvide duer bliver tryllet op af den høje hat. Hvad betyder duer for dig? Symbolet henviser til at holde fred indenfor din egen verden. Men drømmen kan også opfordre dig til meditation på duen som billede, for at opnå en større indre fred. Duen kan flyve - så her er måske også tale om en frihedslængsel. Binder du dig selv for stramt for tiden?

Duer forbindes, især hvis de er hvide, med kærlighed, så drømmen kan også henvise dig til at se på dit kærlighedsliv, men det kan også være en ønskeopfyldende drøm på flere planer. Måske ønsker du mere fred i verden? Den indre fred? Mere kærlighed i dit liv? og mere frihed? Tænk nøje over dit forhold til fugle og til duen som symbol, og mærk dine følelser da du vågnede. Det er under alle omstændigheder et stærkt og smukt symbol som fortjener fordybelse i tolkningen.

Flyve

Et ønske om at undslippe jordens tiltrækning. En "flugt" fra hverdagens trummerum med al dens kedelige ansvar og derfor ofte en "flugt" ind i dagdrømmens og fantasiens rige. Længsel efter frihed kan være mere åndelig baseret: hæve sig mod det himmelske; en længsel efter udødelighed. Drømmen kan også være en forvandlingsdrøm, hvis du drømte at du blev til en fri fugl, der svævede på himlen og fløj hvorhen den havde lyst.

På det praktiske plan ønsker du måske at hæve dig over og overvinde vanskeligheder, at hæve dig op over livets afstukne mønstre, eller hæve dig op over andre mennesker, at overgå eller ligefrem dominere andre; eller blot forsøge at kompensere for en mindreværdsfølelse. At flyve alene, især langt over andre mennesker, betegner mest sandsynligt ambition; at flyve sammen med venner angiver sandsynligvis ønsket om at undslippe hverdagens trummerum.

At glide hen over jordens overflade, bevægende sig i hop og spring: Holde et øje med virkeligheden, aldrig helt miste kontakten. Du må se på de andre symboler i drømmen og se på dit vågne liv, om her er noget der skal laves om. Har du for travlt. Føler du dig presset af andre, og trænger til frihed. Se også på dine følelser når du vågner. Var det dejligt? Frygtsomt?

Fjer

Der er noget meget smukt og let over en fjer, måske refererer drømmen til din kreativitet og evne til at se det smukke i tingene. En påfuglefjer er en smuk fjer der ofte giver kunstnere inspiration. Fjeren kan også blot referere til din dyne, fordi du eventuelt mærker fjerene ubevidst og derfor opstår fjeren i din drøm. Men fjer kan også symbolisere at du har en "høne at plukke med andre" menesker, og i så fald må du se på hvem du har et udestående med.

En fjer kan også bruges til kærtegn, så drømmen kan også have et seksuelt eller erotisk islæt. Måske pudsede du dine fjer, hvilket refererer til at du "netter" dig, og derfor må du gøre dig klart, hvad det er du ønsker at forandre. Puster du til en fjer, kan det betyde at der er noget af dit inderste du ganske stille ønsker at skille dig af med, men på en ikke-destruktiv måde. Tænk nøje drømmen igennem, og mærk din følelse da du vågnede.

Nat

Drømme om nat kan være en henvisning til din nuværende kurs i livet. En smuk stjerneklar nat, vil symbolisere håb og optimisme.Når natten stunder til begynder bevidstheden at vende indad. Vi lever i cyklusser og en af dem er, at vi vågner om morgenen mod lyset og dagen og sover om aftenen mod natten og mørket. Mørket stemmer sindet til indadvendthed og bereder vejen til drømmenes land og den indre virkelighed. Mens kroppen regenererer går Sjælen på Eventyr i drømmene, på det astrale plan og i andre dimensioner. Natten som nat er symbol på at sindet åbner sig for at se de potentielle udviklingsmuligheder der ligger i at vende opmærksomheden mod åndelige/spirituelle verden.

Det fremgår uden videre, at Anna er stærkt bundet til mindet om moderen. Også det gode billede af moderen virker bindende og låsende. Mindet om moderen er stærkt idealiseret og da pubertetstrodsen melder sig, er der ingen fysisk mor at rette et oprør imod, kun en idylisk erindring. Konflikten med faderen kommer ikke til at handle om at måtte være sent ude, hvilke venner hun må omgås ell. lign. men bliver helt og holdent centreret omkring den fraværende mor. Udover at være noget distræt og exentrisk (han minder en hel del om Niels Haugsgaard i "En loppe kan også Gø"!), har faderen tillige en traditionel forsørgerrolle. Han er den, der skaffer mad på bordet, den, der sikrer tryghed og stabilitet. Som leverandør af alle nødvendigheder bliver han således også den, Anna gør ansvarlig for moderens fravær. Om dette kommer hele konflikten til at kredse. Hvornår Anna kommer hjem, hvordan hun går klædt, hvem hun omgås og andre typiske teenage-ting, kommer overhovedet ikke på tale.

"En ung mand fortalte mig om følgende drøm:

'Min far kører hjemmefra i sin nye vogn. Han kører meget ubehændigt, og jeg hidser mig op over hans tilsyneladende dumhed. Han begynder nu også at køre på kryds og tværs og baglæns, hvorved han bringer sig selv og vognen i fare. Det ender med, at han kører ind i en mur, med det resultat at vognen bliver slemt beskadiget. Hvidglødende af raseri råber jeg til ham, at han skal opføre sig fornuftigt. Da ler min far højt, og det går op for mig, at han er døddrukken.'

Ingen virkelig begivenhed af denne karakter ligger til grund for drømmen. Drømmeren er helt sikker på, at faderen aldrig i livet ville opføre sig sådan, også selv om han var stærkt beruset. Sønnen er selv bilist. Han kører altid meget hensynsfuldt og forsigtigt, og hans spiritusforbrug er særdeles mådeholdent, især når han kører. Han plejer at besvære sig højlydt over folk, der kører dårligt og irriteres stærkt over selv ganske små skader på sin vogn. Forholdet til faderen er positivt. Han beundrer ham, fordi han er en mand med usædvanlig stor succes i livet.

Uden at lave et større tydningskunststykke kan det siges, at drømmen tegner et meget uheldigt billede af faderen. Og hvordan skal vi nu gribe sagen an for at besvare spørgsmålet om denne drøms betydning for sønnen? Er forholdet til faderen kun tilsyneladende godt, og bygger det i virkeligheden på overkompenserede følelser af modvilje? I givet fald skulle drømmens indhold have et positivt fortegn, og man måtte fortælle ham: 'Således er det egentlige forhold til Deres far.' Da ingen tvetydige neurotiske tendenser imidlertid er at finde i sønnens virkelige forhold til sin far, ville det være uberettiget at bebyrde den unge mands følelser med en så destruktiv tankegang, og fra et terapeutisk synspunkt ville det ganske enkelt være et fejlgreb.

Men er forholdet til faderen i realiteten så godt, hvorfor er det så nødvendigt, at drømmen kunstigt opfinder en så usandsynlig historie for at bringe faderen i miskredit? I drømmerens ubevidste må der være en tendens til at producere en sådan drøm. Er det fordi, han alligevel føler en slags modvilje, måske af misundelse eller ud fra andre motiver? Før vi giver os til at tynge sønnens samvittighed, hvilket under alle omstændigheder er en farlig sag, når det drejer sig om følsomme unge mennesker, vil vi ikke spørge hvorfor, men hellere hvortil eller til hvilket formål har en sådan drøm været? Svaret vil i dette tilfælde være: det er tydeligt, at sønnens ubevidste vil nedgøre faderen. Opfatter vi denne tendens som en kompensatorisk kendsgerning, er vi tvunget til at drage den slutning, at forholdet til faderen ikke alene er godt, men endog for godt. I virkeligheden er han det, franskmændene kalder 'fils a papa' (fars søn).

Faderen repræsenterer endnu en for stor garanti i hans liv, og drømmeren lever i for høj grad det, jeg kalder et provisorisk (midlertidigt, foreløbigt) liv. Der er oven i købet en fare for, at han af 'lutter far' ikke ser sin egen virkelighed, og det er grunden til, at det ubevidste griber til en kunstig blasfemi for at nedvurdere faderen og dermed opvurdere drømmeren. I sandhed en umoralsk fremgangsmåde! En uforstående far uden indsigt ville vel protestere, men her er faktisk tale om en uhyre hensigtsmæssig kompensation, for den tvinger sønnen ud i et modsætningsforhold til faderen, der er nødvendigt, hvis han skal have en chance for at blive bevidst om sig selv."

- C. G. Jung

Det hedder i sangen, at Anna er månebarn og solskinspige, altså barn af både sin mor og far. I det hele taget er sangen en vigtig tolkningsindgang. Men for helt at forstå hvor central den er, kan det være en idé, at betragte nogle yderligere opslag på "Netspirit":

Sol

Drømme om solen er et meget stærkt drømmesymbol. Uden solen vil mennesket ikke kunne leve på jorden. Solen har i alle tider haft stor betydning, i mytologien i de forskellige kulturer, har solen altid spillet en stor rolle og blevet tillagt stor magt. Solen er en af de stjerner, forskellige folkeslag har ofret til og i vesten repræsenterer solen den maskuline energi, yang. Derfor vil drømme om solen henvise til en betydning for dit velbefindende. Solen varmer mennesket, og jorden, og skaber liv. Drømme om solen kan henvise til din egen følelsesmæssige varme, og sige noget om at du bør udtrykke din varme overfor dig selv og andre mennesker på en mere direkte måde.

En solnedgang er et smukt syn, og hvis det var dét du drømte om, betyder det at der er noget smukt der er ved at blive sat til hvile i dit vågne liv. Men solen står op igen, og det vil det smukke du oplever også. Altså betyder en solnedgang ikke død og ødelæggelse, men hvile. Natten ligger i sin vugge under en solnedgang, og drømmen kan henvise til din følelse af sikkerhed og tryghed.

Drømmen kan også henvise til et nyt stærkt projekt, hvor du har brug for din handlekraft, hvis der er tale om en solopgang. Husk at solen er en brændende planet - dette kan symbolisere dit temperament. Det er vigtigt at lægge mærke til de forskellige omstændigheder i din drøm, hvem var du sammen med? Solede du dig på stranden? Betragtede du en sol ned- eller opgang? Eller var det overskyet og savnede du solens stråler? Læg mærke til andre symboler i drømmen, og bemærk dig også den følelse og den sindsstemning du var i, da du vågnede.

Far

Når du drømmer om din far må man først se på hvad din far i det virkelige liv betyder for dig. Desuden må man se på dit forhold til autoriteter. På et plan kan drømmen tages som et faderligt råd. På et andet plan kan drømmen referere til den mandlige side af din personlighed der opfordrer dig til at være mere selvhævdende.

Drømme om din far vil altid også have et element af din familie, din knytning til denne og især din far. Så se på om du i dit vågne liv ser op til din far, eller om han svigter dig. Hvordan optrådte han i drømmen. Hvis der ikke var nogen kraft i din far, antyder drømmen måske en ubevidst søgen efter en faderfigur. Hvis din far var meget streng, kunne drømmen måske handle om at du efterligner ham i dit forhold til dine egne børn.

Ofte gentager vi vores forældres mønster, når vi selv får børn, og ofte giver det anledning til ærgegelse. Dette er et psykologisk kringelsprog, så du må virkelig gå ind og se hvad denne drøm betyder. Har din far nogen sinde gjort dig ondt? Svigtet dig. Se på dine følelser omkring din far både i din drøm, men også i virkeligheden, og sammenstil så disse følelser. Tænk også på hvordan du føler når du vågner. Var du ked af det? Følte du dig svigtet? Eller har du et stærkt bånd til din far i dit vågne liv, som du glædede dig over i drømmen.

Hvis du til gengæld mistede din far i drømmen, kan den henvise til en autoritet i dig selv der er ved at uddø, eller den kan henvise til at du er ved at miste fodfæstet i forbindelse med dine børn, eller dit arbejde/position. Drømmen vil refererer til din familie, så måske skal du tage et nærmere kig på hvordan din familiestruktur er sammensat.

Familie

Familien er de personer vi alle på en eller anden måde er tættest på følelsesmæssigt igennem mange år. Derfor ophobes mange emotioner og skygger netop omkring disse personer. Far og mor repræsenterer de to store arketyper omkring autoritet, henholdsvis den mandlige handlekraftige og den kvindelige følelsesmæssige, som vi alle på et eller andet tidspunkt skal have integreret i os selv for at blive modne, selvstændige og voksne mennesker. Søskende, alt efter position i søskendeflokken og deres køn, har af forskellige grunde afgørende indflydelse på os selv og vores selvopfattelse.

Som ved alle de andre drømmesymboler vil hver enkelt have sin egne associationer til ordet familie. Nogle forbinder familie med varme, komme hinanden ved, noget trygt, kærlighed, ømhed, hygge - mens andre forbinder familie med bitterhed, fjendskab, had, konkurrence, jalousi etc.

Overvej om hovedvægten i drømmen egentlig lå på din egen personlighed. Om de forskellige familiemedlemmer, måske lettere karikerede, var projektioner af dig selv. Erkendelse af træk eller karakteregenskaber, der er lige så meget en del af dig, som du er en del af familien, vil hjælpe dig til at bekæmpe dem eller ændre dem.

Se på jeres relationer i det virkelige liv? Savner du mere kontakt til din familie? Har du kappet forbindelsen, den virkelige emotionelle til dine forældre? Og hvilket forhold har du til dem i dag? Dominerede de dig i drømmen? Hvis dette er tilfældet, opfrodrer drømmen dig til at frigøre dig fra bånd, der på en eller anden måde binder dig, og det kan ligeså godt være til din eventuelle partner. Tænk på dine følelser når du vågner? Og tænk også nøje dit forhold til din familie igennem - det forhold I har i dit vågne liv.

Drømmer du om fjerne slægtninge repræsenterer de ofte karaktertræk du er mere eller mindre stolt af. Ofte er man sammen med fjerne slægtning ved højtider, begravelser, bryllupper og lignende. Slægtning er en gruppe mennesker man er forbundet med, men som man ofte ikke deler meget hverdag sammen med. Hvordan har du med tanken om næste gang du skal være sammen med din familie, dine slægtninge; glæder du dig til dette, eller er det noget du godt kunne undvære? Er der en hændelse i den nærmeste fremtid, du ser frem til eller frygter? Og i så fald hvordan kan du så bedst forberede dig hertil?

Forældre

En drøm om dine forældre kan være et udtryk for savn efter omsorg og beskyttelse. Hvis du stadig har dine forældre, og har det godt med dem er denne mulighed mest sandsynlig. Drømmen kan også henvise til at du gerne vil være forældre og kan derfor tolkes som en ønskeopfyldende drøm. Forsøger du at blive gravid? Læg mærke til følelserne for dine forældre i drømmen, var I tæt forbundne, skændes I, hvilken alder var du?Forældre kan være overordentlig dominerende og styrende, måske opfordrer drømmen dig til at slippe dine forældres tag i dig, og stå på egne ben? Og læg også mærke til dine følelser da du vågnede?

Forældreløs

Hvis du drømmer, at du er forældreløs, kan det betyde at du mangler retning i dit vågne liv for tiden. Drømmen kan også fortælle dig noget om dit forhold til dine forældre. Mest sandsynligt er det at din underbevidst taler til dig om omsorg, yder du dig selv omsorg og vejledning nok? Det kan også symboliseres omvendt; at du skal yde mere omsorg og hengivenhed udadtil. Husk på at som forældreløs er man prisgivet andre autoriteter, som skal tage vare på een, så tænk på om der er autoriteter der har overtaget styringen med dit vågne liv.

Bemærk alle symbolerne i drømmen, hvem spillede også en rolle? Hvem tog sig af dig, og hvilken alder havde du i drømmen? Denne kan være en henvisning til noget der rent faktisk er sket i den pågældende alder, og din underbevidsthed forsøger at gøre dig opmærksom på, at der er noget erfaringsmateriale du skal bruge nu i dit vågne liv. Læg mærke til dine følelser når du vågner. Føler du dig prisgivet til andres dom? Var du ked af det? Længes du efter tryghed og omsorg?

Barndom

Drømme om barndommen - ens barndomshjem, personer fra barndommen etc. - viser både at man har kontakt med sin fortid og fortidens oplevelser og at man stadig har energi bundet i fortiden. Der er problemstillinger fra fortiden, der stadig presser sig på og trænger til bevidstgørelse. Hvis din drøm handler om din egen barndom, kan det være at du for tiden befinder dig i en situation hvor du har brug for den omsorg du oplevede som barn. Men her kan også være tale om meget gamle erindringer, der pludselig er trådt frem - måske har du i dit vågne liv lige genoplevet din barndom igennem dine sanser, og så vil der være tale om en dagsrest.

Kunstner

En kunstner i en drøm repræsenterer kreativitet, og din underbevidsthed vil måske opfordre dig til at udfolde dig mere kreativt, male, skulpturere, sy eller på anden måde finde din kreativitet frem. Men ofte er Kunstnere også bohemetyper, og derfor kan drømmen også handle om din stil, dit image. Er du tilfreds med din stil? Har du tanker og lyst til at male? Hvor befandt kunstneren sig fysisk? Var han kvinde eller mand? Prøv at søge svar på disse spørgsmål for at få en tilbundsgående tolkning. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Billede

Her må du se på om det var dig der malede billedet – hvis det var, kan det handle om en ønske om udtryksfrihed. Om at være eller udvikle din kreativitet. Men det indikerer måske også et ønske om at du få et klarere billede af noget i det virkelige liv. En sådan drøm vil kunne fortælle dig noget helt bestemt og det er nok vigtigst at lægge mærke til motivet. Hvis det ændrede sig eller var umuligt at fange rigtigt, kunne det henvise til en ændring i mening og holdninger. At købe eller sælge et billede kunne dreje sig om at give noget til andre, for eksempel erfaring eller hengivenhed.

Male

Drømme hvori du maler symboliserer oftest din kreativitet. Hvis du drømte at du malede et billede på lærred, og dette ikke er noget du sædvanligvis gør, kan drømmen handle om en opfordring til at udtrykke din kreativitet på denne måde. (Iøvrigt kan det at male være en anden måde at nå ind til sine drømme på, end at skrive). Hvis du malede en væg, kan drømmen antyde at der er noget du dækker over. Læg mærke til farverne du anvendte i drømmen. Hvis du malede graffiti, kan disse indeholde budskaber, og derfor er det vigtigt at du kan huske, og har kunne læse hvad der stod. Læg mærke til andre symboler i drømmen, og husk at lægge mærke til dine følelser da du vågnede.

Nu er "Netspirit" naturligvis ikke den evige sandhed, og som den selv gør opmærksom på, kan man ikke tage så håndfast på tingene, at en given ting nødvendigvis betyder noget helt bestemt. Symbolerne må altid ses i den sammenhæng de indgår og den stemning, de er omgivet af. Alligevel kan udlægninger som dem ovenfor, give nogle fingerpeg. Bemærkningen om at have "genoplevet din barndom igennem dine sanser" under "Barndom", passer i hvert fald glimrende med Annas indespærring i fyrkælderen, hvor hun frygter "mørket i mørket"(!) og hører moderens sang: 

"Anna-Klara Solskinspige,

Anna-Klara Månebarn

Natlandet venter på dig

Flyv på månefuglens vinger

Dans med skovens vilde drømme

Og kom sikkert til mig

- ja, kom sikkert til mig."

Der er således linet op på flere fronter, som imidlertid er nært knyttet til hinanden. Annas kvindelighed er ved at vågne i hende og få en mere fremtrædende rolle end barnet. For at finde en kvindelig identitet må hun genfortolke sit billede af moderen. Hun mangler en ydre moder som rollemodel, men er desto stærkere bundet til en indre moderopfattelse, som hun behøver en frigørelse fra. På den måde, kommer begyndende interesse for drenge og forholdet til moderen til, at blive to sider af samme sag. Anna er kort sagt ved at etablere en (ny) identitet.

"Man behøver ikke være udstyret med en sjette sans for at forstå drømme, men der skal mere til end de åndløse, skematiske udlægninger, man finder i populære bøger om drømme, og som næsten altid udvikles under indflydelse af forudfattede meninger. Den stereotype udlægning af drømmemotiver må afvises...(sic)...Lad os sige, at en person drømmer om et bord, så går der lang tid, før man ved, hvad drømmerens 'bord' egentlig betyder, skønt ordet synes at være utvetydigt nok."

- C. G. Jung

Tilstanden i hjemmet er præget af isolation og meningstab. Efter moderens forsvinden har faderen helt mistet retningen i sit liv. Som et stærkt symbol på tabt mening, er de flyttet ud af huset og bor i drivhuset omme i baghaven.

"Hvad betød det? Var det overhovedet andet end et tegn på at jeg var ved at blive skør? Jeg gloede vredt op på de grå mure, som om det hele var husets skyld. Visne blade lå så tykt på trappen at man næsten ikke kunne se trinene mere. Malingen på hoveddøren skallede af i store flager, og vinduerne var tomme og mørke. Jeg fortsatte rundt om huset, om i baghaven. Det var så uvejrsmørkt at min far allerede havde tændt lyset i drivhuset selv om klokken ikke var mere end fire om eftermiddagen. De skinnede ud gennem de gamle ruder som lyset fra et fyrtårn." (side 15)

Et fyrtårn bringer skibene sikkert i havn, så drivhuset har altså et præg af noget trygt og sikkert. Men det ligger gemt bag det store hus, ja - man fristes til at sige: i skyggen af huset. Huset er ved at forfalde, og synes derved at udtrykke et tavst krav om at noget må gøres. Nedrivning eller istandsættelse. Den herskende tilstand er uholdbar. I forhold til en række af de opslagsord, man kan finde på "Netspirit", må dette siges at være yderst betegnende:

Bygninger, huse

Når man drømmer om en bygning repræsenterer denne oftest den menneskelige krop og personlighed. Og da huse symboliserer dig selv i drømme, er det en drøm der er i stand til at give vigtige informationer om din karakter, dit væsen. Alle ting i huset repræsenter sider af din personlighed. En bygning, et hus er symbolet på drømmeren selv og de forskellige rum/værelser henviser til forskellige områder af vores liv, selvopfattelse og tilstand i vores indre virkelighed.

Interessante spørgsmål i forbindelse med drømme om et hus kan være: er der adgang til hele huset, eller er der værelser eller forbudte områder? Hvordan er huset i øvrigt indrettet? Er det smukt møbleret, er det rent, lyst, er rummene store eller små? Alle disse forhold fortæller noget om dig selv, din personlighed og om i hvor høj grad du arbejder og kender dig selv, accepterer dig selv og er i ro med dig selv.

En anden person i huset

Repræsenterer et ukendt aspekt i din karakter/personlighed.

Husets forside

Repræsenterer din facade eller den side du viser omverdenen.

Udenfor huset

Området hinsides det personliges grænser, repræsenterer næsten alt hvad der befinder sig udenfor dig selv men som du alligevel er i berøring med i dit vågne liv.

At træde ind/ud af huset

At være introvert kontra extrovert.

Den øverste del af huset, værelser ovenpå, loft, kvist osv.

Hjernen eller den ubevidste tanke. Repræsenterer også kronecentret og dets funktioner.

Den nederste del af huset, kælderen, underetage osv.

Instinkterne og det ubevidste. Repræsenterer dit rodchakra og dettes funktioner.

Forskellige aktiviteter foregår i forskellige dele af huset

Eksempelvis foredrag og diskussion finder sted ovenpå, mens dans eller gymnastik foregår nedenunder: Kan hentyde til at du føler dig splittet mellem din højeste bevidsthed og det liv du er nødt til at tilpasse dig i samfundet. Hvis foredraget bliver druknet i larmen fra dansen, kan det være symbol på at intellektet er truet. Hvis stemmerne ovenpå ikke opfattes klart kan det være symbol på at det dit ubevidste først er begyndt at forstå, men endnu ikke er klart.

At arbejde på huset, murerarbejde, reperationer osv.

Arbejde med familierelationer, forsøg på at reparere følelsesmæssige revner. Symboliserer at der er sider i din personlighed, eller i din fremtoning som du bør kigge på.

At flytte til et større hus

En længsel efter mere plads eller efter en mere åben livsform. En udvidelse af "dit personlige rum".

Opførelse/nedrivning af et hus

De skabende kontra de ødelæggende elementer i dig selv. Hvis du river ned, kan det symboliserer en form for selvdestruktion, hvis du udbygger/repererer, symboliserer det at der er sider i dig som du særligt koncentrerer dig om at udvikle/ændre.

Entre

Indgangspartiet til boligen, hvor vi præsenterer os for omverdenen. Denne vil sige noget om hvordan vi gerne vil opfattes af andre. Og ikke mindst hvordan vi opfatter os selv. Så læg særlig mærke til dette rums kvaliteter/mangler.

Kælder

Det ubevidste og dets indhold som vi kan være mere eller mindre bange for at gå på opdagelse i. Men kælderen symboliserer oftest dit forhold til de grundsætlige og materielle forhold i virkeligheden. Så se igen på tilstanden i kælderen.

Køkken

Transformation og forvandling. Her tages råvarer og blandes til næringsfyldte madretter. Stedet som peger på hvor gode eller ikke gode vi er til at nære os selv.Og hvor gode vi er til at give omsorg for andre, da det at tilberede et måltid mad til et andet menneske betyder kærlighed og omsorg.

Stue

Vores dagligdags selvopfattelse. Stuens størrelse, farve og udseende vil i sig selv sige en hel del om drømmerens bevidste og ubevidste selvopfattelse. Men vil også fortælle noget om dine drømme og håb for din fremtid, og dit forhold til din dagligdag.

Soveværelse

Rummet der forbindes med alle livets store forvandlinger: fødsel, død, seksualitet og ikke mindst søvnen, hvor vi træder ind i den indre virkelighed og kommer i kontakt med andre dimensioner. Dette værelse symboliserer dit eget "private rum", og kan fortælle dig noget om, om du har brug for at indtage mere plads i verden udenfor.

Børneværelse

Forhold forbundet med drømmerens personlige barndom eller emner forbundet med forskellige alderstrin og evt. blokeringer/traumer forbundet.Men oftest hentyder dette til dit eget indre barn, og det er værd at se på børneværelsets indretning og tilstand, for at guide dig selv hen til, hvordan dit indre barn har det.

Loft

Opbevaring af ting vi ofte er ubevidste om at være i besiddelse af, og derfor ikke har kontakt med. Hvis din drøm fortrinsvis foregår på loftet, vil din underbevidsthed fortælle dig at du skal nære dit intellekt og din åndelighed. Det var Freud der introducerede ideen om at et hus med alle dets åbninger, som oftest er et billede på den menneskelige krop. Freud mente også at det at gå op ad trapper altid er et seksuelt billede, ligesom korridorer også har en seksuel betydning.

Drivhus

Et drivhus er et væksthus og forbundet med sol og varme. Et fint drivhus symboliserer kærlighed og en god fremtid.

Hjem - dit hjem

Drømme om dit eget hjem symboliserer oftest tryghed. Det er her du kan være fri og dig selv, og det er ofte her du tilbringer din fritid. Hvis du kom hjem fra ferie, hvordan oplevedes det så i drømmen? Fandt du gensynsglæde? Denne gode fornemmelse i maven af, endelig at være "kommet hjem"?

Alt efter hvordan du har det med dit hjem og dine nære omgivelser, symboliserer drømmen lidt forskelligheder. Derfor er det vigtigt at du finder så mange symboler fra samme drøm frem. Under alle omstændigheder skal drømmen nok tolkes i forbindelse med dit barndomshjem contra dit nuværende hjem, samt dit forhold til dine forældre. Det kan også være at drømmen siger "kom hjem" - ikke nødvendigvis i fysisk betydning, men at du måske for tiden er i ubalance i forhold til dine prioriteter, og din underbevidsthed opfordrer dig til at komme tilbage til dine fundamentale livsværdier.

Måske tænker du for øjeblikket på at stifte familie, eller få dit egen hjem for første gang. I så fald kan drømmen være særlig betydningsfuld og sige dig noget om din sande holdning til fremtiden. Læg mærke til dine følelser når du vågner. Er du spændt på fremtiden? Er du lykkelig over at skulle finde dit eget hjem? Eller var der nervøsitet og usikkerhed forbundet med det at stifte dit eget hjem?

Hjem, at komme

Drømme om at komme hjem, symboliserer ofte den fundamentale tryghedsfornemmelse, og relaterer ofte til din barndom og dine forældre eller bedsteforældre, eller andre voksne der gav dig tryghed. Din underbevidsthed kan simpelthed også sige: "Kom hjem" som kan betyde at du opfordres til at finde din egen indre kerne, og komme tilbage til dine fundamentale livsværdier. At du bevæger dig imod dine principper dit moralkodeks. En anden vinkel kan være at du påtænker at stifte hjem, og i så fald kan drømmen indikere noget om dit forhold til fremtiden. Se derfor på dine følelser der er knyttet til drømmen, og prøv at finde andre symboler.

Have

Er haven fyldt med blomster, hængekøje og fugle, eller er haven overgroet af ukrudt, højt græs og uplejet. Haven afspejler din kreativitet for tiden, dit overskud. Så hvis haven er blomsterrig og farverig, er det en opfordring til at gøre noget ved din kreative side, der måske slumrer. Mens - hvis haven er præget af ikke at være plejet, kan det hentyde til at din kreativitet ikke er så høj for tiden.

Drømme om haver er et symbolsk meget kompliceret tolkningselement, idet der er mange indgangsvinkler, og der kan være mange accosiationer og referencer, f.eks. landskaber. Hvis din drøm havde hovedvægten på selve haven, er det analogt med dig selv på lige fod som et hus er det, og vil derfor vise sider af dig selv. Hvilken del af dit liv står haven for? Bortset fra den kreative? Ofter er der en sti i haven, der snørkler sig i ind under mørke træer. For du vild? Eller fandt du din sti? Det sidste kan betyde at du har fundet dit ståsted i livet - mens det første, kan betyde at du er på vildspor med hensyn til hvad du skal med dit liv.

Måske er der nogen der viser dig vej? Prøv at huske vedkommende. Haven repræsenterer også årstiderne, f.eks. hvis der var forårsblomster, roser som står om sommeren, eller efterårsblomster. Vintergækker og erantis om vinteren. Dette vil igen symbolisere din "indre årstid", og hvordan du i øvrigt forholder dig til de forskellige årstider, hvilken årstid du befinder dig bedst i!

Blade

Måske en henvisning til årstiden. Hvordan så bladene ud? Var de visnede, kan det betyde, at noget er ved at være slut i dit vågne liv. Hvis bladene var grønne og forårsnye, kan det antyde, at noget nyt er undervejs. Men det kan også sige noget om din sindsstemning. Prøv at huske formen på bladene. Et fingenblad betyder fx en seksuel symbolik. Hvis der også var blomster, antyder drømmen at du er klar til at "springe ud", udfolde din kreativitet eller et kærlighedsforhold skal styrkes.

Ukrudt

Meget afhænger af hvordan du har det med ukrudt. Total mangel på ukrudt kan være ganske sterilt og koldt. Ukrudt langs en vejkant kan være smukke og vidne om naturens mangfoldighed og overlevelsesevne. Anskuer man ukrudt som en plante, der ikke er hvor den skal være, er ukrudt i drømmen en advarsel. Ukrudt er svært at komme af med og det kan kvæle de planter man egentlig gerne vil have til at gro. Repræsenterer ukrudtet nogle påtrængende eller generende venner eller kolleger?

Image

At drømme om dit eget image, din personlige fremtræden og din stil, kan antyde, at du bør se dig selv lidt efter i sømmene. Måske nærer du ubevidst et ønske om at indtage et andet image for at fremme din personlige vækst, men drømmen kan også henvise til et image du påtager dig for at skabe opmærksomhed om din person.

Vi er alle født med forskellige personligheder, og i livet danner vi vort image. Hvis dette image ikke stemmer overens med vores selvopfattelse, eller vores følelse inde i os selv, har vi blokeringer på vores identitet, som afstedkommer mange frustrationer. Se på hvilket image du havde i drømmen, var det ganske anderledes end det du har i dit vågne liv? Læg også mærke til dine følelser da du vågnede. Var du særlig tilfreds? Var du utilfreds med dig selv og dine præstationer? For den rette tolkning er det vigtigt også at finde symboler som har været fremtrædende i drømmen.

Drivhuset forstået som et sted for vækst, antyder en skjult blomstring/modning gemt bag de forfaldne facader. Ud mod vejen står et stort gyserfilmshus, men gemt omme i baghaven er den trygge rede. Men Anna vil i en nær fremtid blive klar til at forlade reden, så at sige flyvefærdig. Men først er der en individualitionsproces, som må gennemføres.

Inden det for alvor brager løs, mødes Anna og Aian igen flere gange. Selv om man ikke vil tolke det seksuelt, er der i hvert fald helt klart en kontakt og en tiltrækning. Det er svært at komme helt uden om de freudianske udlægninger, når et af deres møder finder sted ved et busstoppested. Ganske vist bliver de siddende ved busstoppestedet og lader busserne kører forbi. Freudiansk set vælger de at være børn lidt endnu, nærmer sig blot det erotiske som en antydning, men lader sig ikke opsluge af det. Da de atter kommer til Annas hus, siger hun, at de ikke må gå derind, for hendes far siger, det er farligt. De freudianske undertoner kigger frem. Siden foretager de en symbolsk flytten hjemmefra, hvor de besætter et sommerhus, og sover side om side. På "Netspirit" hedder Det:

Bus

Dette kan være en dagsrest, hvis du ofte benytter dig af busser. Men idet bussen er lang og kører med fart, er det også - i følge Freud - et fallossymbol, på lige fod med et tog, en tunnel og et tårn. Måske henviser drømmen til din seksualitet - men disse drømme kan også betyde at du er klar til et fællesskab med andre, at dele projekter og følges med andre mennesker, f.eks. et holdarbejde, foreninger eller større grupper. Da bussen har en chauffør, der bestemmer ruten og styrer bussen, betyder dette at du ikke skal tage ansvar, men overlade dette til andre. Din rolle i et fællesprojekt skal måske nedtones en anelse.

Sommerhus

Drømmesymbolet kan være et billede på hvile, fred, ro og afslapning. Så drømmer du om sommerhuset, anbefales det, at man kigger på sine behov for netop ferie fra dagligdagens trummerum. Er sommerhuset gammelt og udslidt er det en henvisning til at det ikke har været brugt nok undervejs og det derfor er på høje tid at tage en ferie. Men som i alle drømme kommer det an på hvordan du har det med at være i sommerhus og hvad du forbinder sommerhusferie med. Drømmen kan være et minde om din barndoms ferier, og da vil drømmen opfordre dig til at søge indad i dig selv og hjælpe dit indre barn til at få fred og ro.

Læg mærke til hvem du var sammen med i sommerhuset? Hvordan sommerhuset så ud? Hvor mange rum? Husk at sommerhuset repræsenterer det samme som huse/bygninger og lejligheder: Nemlig din egen personlighed og de forskellige sider af dig selv. Bemærk om det var sommer, vinter, forår eller efterår. Hvordan så haven ud, bar træerne frugter? Var møblerne dækket af? Det er vigtigt at nå ind til så mange aspekter af drømmen som muligt, for at få den rette tolkning. Læg også mærke til dine følelser og sindsstemning da du vågende.

Sengekammerat

Drømme hvor du deler seng med et andet menneske, kan være ganske oplivende, og der behøver ikke at indgå seksuelle aspekter i drømmen, medmindre du drømmer det tydeligt. Drømmen handler sandsynligvis mere om et partnerskab der er indgået i dit vågne liv, eller et ønske om at lave et partnerskab. Drømmen kan også indikere en indre konflikt i dig selv, hvor sengekammeraten repræsenterer elementet af konflikten. Se derfor på, hvem du delte sengen med? Om du kendte vedkommende? og søg efter andre symboler du kan bruge i tolkningen af drømmen. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Jomfru

Jomfruen er enten dig selv, en du kender, eller en mere abstrakt religiøs eller spirituel figur. En jomfru i en drøm er som oftest ikke en hentydning til fysisk jomfruelighed, men for eksempel intellektuel, åndelig eller følelsesmæssig uskyld (uvidenhed). Drømmen kan være en advarsel, hvis du ser den du elsker som jomfru. Det er et almindeligt mandligt problem at tilbede sin elskede på en aseksuel måde. Fysisk samvær synes umuligt. Manden begynder at frygte at han krænker kvinden ved at vise sine seksuelle følelser over for hende, og dette kan let udvikle sig til, at han kun kan udtrykke sin seksualitet overfor kvinder, som han ringagter.

Drømmer du om kyskhed siger drømmen sikkert noget om din holdning til sex, eller kommenterer den blot et problem, som du ikke rigtig forholder dig til? Måske føler du, at du skal holde dig fri, ikke blive indblandet. Hvis en mand drømmer om Jomfru Maria siger drømmen sandsynligvis noget om forholdet til moderen omkring det at få et modent forhold til kvinder. Det kan også være at drømme om en jomfru, herunder eksempelvis Jomfru Maria siger noget om den kvindelige side af personligheden i kvinder såvel som i mænd.

Efter overnatningen i sommerhuset er Aian forsvundet med Annas nøgle. Det er umiddelbart herefter, at Anna kommer ind i den anden verden.

Imidlertid er der sket en række andre - mindst lige så vigtige - ting forinden. Der hvor der for alvor begynder at ske noget, er da Anna ser maleriet af moderen. Der er lagt op til det forinden, og man kan således tale om en forberedelse. Men så indtræffer begivenheden: hun ser billedet af moderen, det billede, der er udtryk for idylisering, for det udifferentierede glansbillede. Men atter må dette ses i forhold til alt det øvrige. Indespærringen i fyrkælderen, hvor man første gang hører om "mørket i mørket" (side 11). Aian, der kommer til hjælp, og den efterfølgende voksende følelse af kontakt, forståelse og samhørighed Anna og Aian imellem. Forsøget på at presse faderen osv. osv.

Nogle særligt centrale led i handlingsrækken fortjener, at blive betragtet lidt nærmere. På side 17 tager Anna nøglen til huset fra den sovende far, og går ind i huset. Hun ved at hun ikke må. Hun bliver bange og skynder sig tilbage til drivhuset, hvor "trygge hverdagsritualer" (side 20) genetablerer den hjemlige hygge. På side 23 begynder forsøget på at presse en forklaring ud af faderen. Da Anna imidlertid ikke kan få en forklaring, bliver hun vred, og går ud i regnen igen. Da er det, at hun møder Aian ved busstoppestedet (side 24). På side 26 inviterer hun ham med ind i huset. På side 29 ser de billedet af moderen, og er umiddelbart efter lige ved at blive opdaget af faderen, som på side 30 beder moderen/billedet om tilgivelse, mens Anna og Aian sidder gemt under et bord. Om natten får Anna mareridt (side 32-33). Hendes mor er fanget i et spindelvæv og den store edderkop er på vej. Men månefuglen, Luna, kommer dem til hjælp. Anna vågner og kan se månelyset gennem glastaget, og så noget andet, der viser sig at være fuglefjer. På side 35 bliver der lavet en kobling mellem faderen og Ivan. Annas opfattelse af faderen er med andre ord nuanceret. Kerneproblemet er det ensidige billede af moderen. På side 38 spørger Aian om han må bo i huset. På side 39 bliver han ekskluderet fra Ivans bande. Det viser sig på side 49 at Ivan er rasende over, at hans forældre er indkaldt til et møde. Han tror Anna har sladret, hvad hun imidlertid ikke har. På side 42 dukker Sarah Winge op, et udtryk for en yderst anmassende og geschæftig type kvindelighed. På side 44 er faderen mere eller mindre blevet overtalt til at sælge maleriet af moderen. Men Anna vil ikke sælge idealbilledet af sin mor, og reagerer stærkt aggressivt. På side 46 gør Anna klar til at stikke af hjemmefra. Man kan altså sige, at da billedet er ved at blive solgt, tager rejsen sin egentlige begyndelse. Samman med Aian foretager hun en ny ekspedition i huset. Det er her de opdager at tæppet er sømmet fast, og da de får fjernet sømmene opdager skyggeporten og nøglen. Skyggeporten har form som en mandala og rummer den for Jung så vigtige firhed. Anna føler et instinktivt ejerskab over for nøglen, og da de drejer på den, mærker hun et sug i solarplexus. Med andre ord: da der er ved at blive lukket op til Nattelandet, bliver der tilsvarende lukket op i Annas sind. Samtidig hører man om skygger, der bevæger sig. Anna bliver bange. 

"Jeg ville ikke være her mere. Huset kunne få lov at beholde sine skygger i fred, jeg var færdig med at prøve på at gætte dets hemmeligheder." (side 50)

På side 52 føler hun at huset vil tage hende, parallelt til følelsen hun havde i sit mareridt. I mellemtiden har hun søgt tilflugt i sommerhuset sammen med Aian. Hun tager sig en lille ferie, puster ud mellem to etaper. Men da Aian er væk næste morgen, er det at hun bliver nød til at vende tilbage til huset, som på sin vis virkelig tager hende, eftersom hun bliver suget igennem skyggeporten, hullet i gulvet. På den anden side findes en slags spejlversion af huset. Her møder hun Hero, der sværger hende troskab, og erklærer sig villig til at dø for hende. Det er uden videre tydeligt, at Anna er en yderst vigtig person, der har været ventet med længsel, fuldstændig tilsvarende til det instinktive ejerskab hun har følt over for nøglen. Endvidere har man hørt om forskellige symboler, der findes i huset. Der iblandt et billede, hvor månefuglen ses sammen med en flagermus, roser, stjerner, et tegn hvor man ser en cirkel med en firkant inden i og endelig fire ringe, der greb hinanden. På "Netspirit" hedder det:

Kroning

Drømte du om at blive kronet er dette meget det samme drømmesymbol som at få en medalje, at blive forfremmet. Hvis du i din drøm blev kronet kunne det være en opfordring til at du påtager dig et ansvar, en opgave, en magtposition af en eller anden art. Det kan dog også være at du synes du skal krones fordi du har udrettet et eller andet godt. Hvis du besad kronen kunne det betyde at du besidder kendskab til en smuk hemmelighed eller en værdifuld oplysning.

Værelse

En drøm hvor du f.eks. befinder dig i et værelse, vil altid symbolisere en side af dig selv. Læg mærke til værelsets generelle udseende, dets farve, dets orden eller uorden, dets størrelse; er det faretruende stor, så du forsvinder eller bliver ubetydelig lille, eller modsat næsten ikke til at ånde i etc. Alle disse generelle faktorer har betydning for værelsets betydning i din drøm. Drømmen kan også symboliserer kvinden som livmoder, fordi hun er istand til at rumme et menneske.

Et værelse med kun én dør: Dette kan yderligere understrege, at drømmen peger på livmoderen. En række værelser: En række kvinder/mænd. Symboliserer sindets kamre, psyken og din sjæl. Hvad som helst, der befinder sig i et værelse: Symboliserer en side af dig selv, en idé, eller betyder dine tanker. Så læg mærke til hvad værelset indeholdt. Underetage eller kælder: Symboliserer dit sinds ubevidste, det skyggefulde, det endnu ukendte "land" for dig. Drømmen henviser sandsynligvis til at du bør undersøge nogle sider af din personlighed nøjere, for at opnå helhed og integration. Tænk derfor over hvilken farve, rumfordeling, placering værelset var i/lå i. Tænk også på hvad du foretog dig i værelset; boede du der? Besøgte du det? Kendte du værelset? Og læg mærke til dine følelser når du vågner.

Nøgle

Nøglen til et eller andet problem, løsningen. Nøglen til lykke, evt. en person, som er denne nøgle. En nøgle er også en fallos og derfor en mand på grund af den måde en nøgle fungerer på. En drøm om en nøgle er et af de stærkeste falliske symboler, især for de kvinder, der føler sig ufuldstændige uden seksuelle oplevelser. Vendinger som "at låse op!, "åbne" og "befri" falder umiddelbart i øjnene. En nøgle låser også af, det vil sige skærmer og beskytter, så det er af vigtighed at søge ind til, hvordan nøglen optrådte i din drøm.

Vi bruger også ordet nøgle i overført forstand, som f.eks. "det er nøglen til det hele" dvs. at en handling eller en forståelse er dét der skal til, for at åbne til nye muligheder. I drømmenes verden er nøglen ofte tilstede i visdomsdrømme og indikerer her, at du er den der sidder inde med nøglen til din egen indre visdom og sandhed. Hvis du er en mand, der har en drøm om en nøgle, handler drømmen sikkert også om erobring af en kvinde, men det er også et udtryk for en magtfaktor og autoritet. Men nøglen i drømmen kan også være det redskab du anvender til at løse en indre konflikt, åbne dit hjertechakra, og måske vil du opleve at løsningen ikke er så fjern.

Mareridt

Mareridt optræder når vi får adgang til materiale i det ubevidste, der er gemt godt af vejen, fordi vi har fortrængt eller blokeret det fra vores bevidsthed. Grunden til dette vil altid bunde i negative oplevelser, som på en eller anden måde var skadelige for os. Derfor vil frygt altid optræde, når der atter åbnes til de "lukkede rum", men det magiske er at bearbejder man dette materiale, vil man få det bedre på de mest forunderlige måder. Hvis dette mareridt gentager sig i handling og scene, er det værd at kigge på scenariet, og finde symbolerne. Først der vil du kunne få den forløsning der ligger i gevinsten af mareridt.

Cirkel

En cirkel er et meget stærkt drømmesymbol på helhed. Hvis cirklen var ubrudt, siger drømmen noget meget vigtigt og positivt om helheden og integriteten af din personlighed. Hvis cirklen derimod var ufuldkommen eller uafsluttet, antyder drømmen, at der skal åbnes for at arbejde med selvudvikling, at udvikle de dybereliggende aspekter af din sjæls indre virkelighed.

Cirklen har mange forskellige hellige betydninger i forskellige kulturer, så du må se på om din drøm havde et symbolsk, helligt islæt. Stod du midt i cirklen, betyder drømmen at du har fundet din indre kerne, stod du udenfor og gerne ville træde ind, fortæller drømmen dig at du føler dig udelukket fra en helhed. Alle menesker har brug for at være en del af en helhed, så hvis du i drømmen stod uden for cirklen og betragtede livet inden i cirklen, opfordrer drømmen dig meget kraftigt til at gøre noget aktivt for at deltage i livet. At gøre noget positivt og aktivt for at få adgang til deltagelse i cirklen.

Anima

Anima er latin som betyder sjæl og bliver af C.G. Jung brugt til at beskrive den indre kvindelige psykologi, der forbundet med sjælens verden. Anima som symbol, indeholder alle de kvindelige sider som vi har i os og i drømme vil kvinder være symboler på forskellige aspekter af disse. Kvindelige kvaliteter er f.eks.: Indføling, tolerance, medfølelse, omsorg og accept. Både mænd og kvinder har en Anima.

Hvis du drømte at du tegnede cirkler, betyder drømmen ligeledes en længsel efter helhed, integretion og sammenhold. Læg mærke til dine følelser når du vågner og læg også mærke til de andre drømmesymboler i drømmen, f.eks. hvilke andre mennesker der deltog.

Dronning

Var du dronning? Eller var du dronning for en dag? Følte du dig som en dronning, eller blev du behandlet som en dronning? En dronning er en autoritetsfigur, oftest en af dem man ikke nærer så meget frygt for. Tænk på om du i virkeligheden er dyb royalist? Symbolet henviser til en moderfigur i dit vågne liv, der støtter og hjælper dig - eller måske dominerer dit liv og levned. Du må gøre dig disse tanker klart, før du kan tolke drømmen korrekt, så se også på de andre symboler i drømmen.

Havde du en Konge? I så fald kan der være tale om det indre bryllup - konge og dronning - yin og yang, foreningen af det maskuline og det feminine i dit indre. Hvis du ikke havde en konge, kan drømmen hentyde til at der er for meget feminin energi i dig for tiden, og være en henvisning til at finde din handlekraft frem. Hvis du som dronning blev hyldet af folket, gør drømmen dig opmærksom på at du mangler opmærksomhed fra et bestemt menneske, - tænk på hvem det er. Måske din partner, din kæreste eller dine forældre.

Modstander

Drømmen kan handle om en indre uforløst konflikt, men det er vigtigt at se på andre symboler i drømmen, og ikke mindst hvem din modstander er. Er der nogen du "slås" med i dit vågne liv for tiden?

Fjende

Når der optræder fjendtlige personer i vores drømme refererer det sandsynligvis til vores skyggesider- altså de sider vi ikke vil se og dermed anerkende i os selv. De har også brug for næring for at overleve og derfor projicerer vi dem ud på andre med samme tendenser som skyggen indeholder. Det er netop når vi ikke giver disse sider opmærksomhed at de udvikler sig til fjendtlige sider der modarbejder hvem vi dybest set er.

Men se på hvem din fjende var i drømmen, og forsøg at finde skyggesiden i dig selv, og drag så paralleller. Mærk også dine følelser og dine tanker i forbindelse med drømmen. Måtte du slås med din fjende, siger det noget om at du slås med de sider i dig selv som er dine skyggesider - og drømmen opfordrer dig til at integrere alle sider i dig selv, og acceptere dig selv på godt og ondt.

Skygge

Et aktuelt problem eller en anden person kaster måske sine lange skygger over dig og dit liv for tiden, og drømmen kan muligvis antyde en måde, hvorpå du kan forholde dig til det eller helt slippe af med denne skygge. Der kan også være en hentydning til, at du har ændret karakter og ikke længere er den du var, men er blevet en skygge af dig selv. Hvis dette er en sandsynlig udlægning, bør du tænke nærmere over, hvilke ændringer er faktisk er sket. Jung bruger ordet "skygge" i en bestemt psykologisk betydning, nenlig at skyggen er den ubevidste side af os selv, og drømmen kan muligvis også peger på personlige fremskridt.

Jungs skyggeteori, er sider af os selv som vi indeholder med ikke synes at kunne relatere til. Det er ofte andre mennesker som vi finder ubehag ved, der spejler vores skyggesider. Tænk nøje drømmen igennem, og se på hvordan skyggen i drømmen repræsenterede sig. Hvad dannede skyggen? Hvilken årstid er der tale om? og hvilken farve er den gennemgående i selve drømmen? Lavede du skyggeteater for dine børn? Overvej alle disse spørgsmål, de kan hjælpe dig til en tolkning på drømmen. Husk også hvilke følelser du rummede da du vågnede, og hvilken sindsstemning du var i, da du vågnede.

Tvilling

Hvis du drømmer om en tvilling, og du ikke har sådan en i virkeligheden, kan det betyde at du ser objektivt på en problemstilling i dit vågne liv. Men det kan også symbolisere to sider af dig, der ligner hinanden meget, og som du skal integrere. En logisk tolkning kan være den, at du gentager dig selv, eller er ved at blive forudsigelig - eller du savner måske en broderlig eller søsterlig, platonisk kærlig relation. Drømmen kan henvise til mange aspekter, og du bør undersøge andre symboler i drømmen for at nå den rette tolkning. Læg også mærke til de følelser du rummede, da du vågnede.

Dobbeltgænger

Hvis du drømmer at du møder din egen dobbeltgænger, er det en henvisning til at det er tide at se på dig selv. Lignede din dobbeltgænger dig så meget, at andre mennesker tog fejl? Det kan betyde et lavt selvværd, og drømmen opfordrer dig sandsynligvis til at markere din personlighed fastere. Det højere bevidste peger på at det er hensigtsmæssigt at se klart og nøje på sig selv i forskellige sammenhænge.

Hvis du havde et fint med -og modspil med din dobbeltgænger, symboliserer drømmen at du indeholder mange flere kvaliteter i dig, som du bør integrere. Se på dine følelser når du vågner. Følte du dig "usynlig" i forhold til din dobbeltgænger, antog dobbeltgængeren mere position, så må du se på din egen position i alle sider af din dagligdag og det virkelige liv.

Kvadrat

Til treenigheden af væren, bevidsthed og kærlighed føjes et fjerde element: materien, den indre mulighed materialiseres, virkeliggøres i tid og rum. Især hvis kvadratet på nogen måde kan sættes i forbindelse med en trekant tidligere i drømmen eller i tidligere drømme.

Animus

Animus er latin som betyder Ånd og bliver af C.G. Jung brugt til at beskrive den indre maskuline psykologi, der er forbundet med det åndelige. Animus som symbol, indeholder alle de maskuline sider vi har i os og i drømme vil mænd være symboler på forskellige aspekter af disse. Maskuline kvaliteter er f.eks. : Handlekraft, mål, retning, beslutsomhed og konkurrence. Både mænd og kvinder har en Animus.

Helt, heltinde

Helte og heltinder ser vi ofte i film og tv. De gode og de onde! Men helte og heltinder optræder også i eventyrets verden. Drømmen vil sikkert referere til et menneske du har omkring dig i dit vågne liv, og som du beundrer; se på hvad det er for egenskaber hos vedkommende som du finder beundringsværdige, og se på om der ikke er tale om spejlrefleks eller projektion. Du ejer måske allerede disse kvaliteter latent i dig selv, så det er værd at analysere sådan en drøm nærmere.

Drømmen kan også handle om at du tragter efter anerkendelse, fagligt eller menneskeligt, og den kan også tale om at du præsterer langt mere end du egentlig har overskud til, men for at opnå helt/heltindestatus. Tænk over dine følelser, og bemærk i hvilken sammenhæng disse symboler optrådte i drømmen. Hvad var rammerne? Og hvilke andre symboler kan du finde i din drøm. Jungiansk er Helte en arketype.

Heks

Heksen optræder oftest i myter og eventyr - men optræder også i Jungs kollektivt ubevidste. Heksen repræsenterer en del af barndommens verden og springer undertiden over i den voksnes drømmeverden sammen med f.eks. kæmper og uhyrer. Heksen er identifikationen på det rædsomme, den kvinde der spiser børn, den kvinde ingen rigtig forstår summen af. Heksen som væsen optræder ofte i børns drømme og vil der repræsentere angst! Du må se på om der er sider i dig der er angstfulde, hvis du er forældre til et barn der drømmer om heksen, kan det være et udtryk for - enten en dagsrest ved f.eks. et eventyr, men det kan også handle om en dybereliggende og udefinerbar angst. Så som forældre, der lytter til barnet, vil det være godt at opfordre barnet til at fortælle mere om drømmen.

Hvis du som voksen drømmer om heksen, kan det antyde at der er et menneske i dit vågne liv som virker skræmmende på dig, - og da er det en god ide, at "se trolden i øjnene - så springer den væk" - altså omsagt, afmystificere heksen, og gå ind i hvad den repræsenterer for netop dig! Der kan være en symbolsk forbindelse mellem heksen og seksualitet - heksekunst, magien - og det erotiske liv. Se på de andre symboler i drømmen, hvordan heksen optrådte overfor dig, og hvilke følelser denne drøm afstedkom.

Prins & Prinsesse

Drømmer du om en prins/prinsesse, at være en prinsesse, har dette noget at gøre med position i samfundet, noget ophøjet, magt, en afstand i forhold til dit nuværende liv. Synes du at du er misforstået, synes du at du er en prins/prinsesse, der ved en fejl er bortadopteret? Savner du et ubekymret liv, hvor man får det hele og blot skal smile og klæde sig ud i fine kjoler/jakkesæt? Savner du opmærksomhed i det daglige? Hvilke følelser og holdninger du har i forhold til at være en prins/prinsesse er afgørende for tolkningen af dette drømmesymbol.

Roser

Kvindelig skønhed. En rosenknop kan være symbol på noget jomfruligt. En rose med fire kronblade, er det vestlige modstykke til Lotusblomsten. Roser kan være i mange farver, så læg også mærke til hvilken farve rosen havde i drømmen. Var rosen i knop, eller var den fuldt i flor. Måske en henvisning til tid.

Professioner

Som det er tilfældet med enhver form for beskæftigelse, kan den ene erstatte den anden, og alle vil pege på den professionelle mennesketype og dette særlige aspekt i individets liv. Hvis man drømmer om et erhverv - fodboldspiller, brandmand, sygeplejeske etc. - er der mindst to forhold, som man bør interesserer sig for. For det første: Hvad er drømmerens personlige associationer til det pågældende erhverv. Var drømmerens far måske murer, mens drømmeren selv ønsker at blive balletdanser? Og hvad forbinder drømmeren med disse erhverv.

For det andet bør man interesserer sig for hvilket arbejde, der egentlig udføres. En murer bygger eksempelvis huse. Huse er i en drøm ofte symbol på drømmerens personlighed. På baggrund af sådanne overvejelser vil det som oftest være muligt at finde frem til symbolværdien af et bestemt erhverv i en drøm.

Livvagt

Drømme hvori du bliver beskyttet af en livvagt, taler ofte om, at du for tiden føler behov for beskyttelse i dit vågne liv. Måske mangler du et menneske der står dig bi, også hvis du gør dig utilbens med chefen, kollegerne osv. Men mest sandsynligt er det at du selv optrådte som livvagt, og da vil drømmen fortælle dig at du har fat i dine ambitioner, de er måske høje og autoritære, men drømmen opfordrer dig til at følge dem.

Vejleder

Møder du en vejleder af en eller anden slags i din drøm, eksempelvis i form af en præst, en professor, en klog gammel kone, en ven du ser op til eller lignende. vil denne vejleder som oftest være en del af dig selv, der taler til en anden del af dig selv. Eller sagt på en anden måde så er vejlederen i din drøm som oftest dig, og den person du ser som vejlederen repræsenterer for dig de egenskaber, den side af dit væsen, som der gives gode råd fra. Det er meget positivt at møde en vejleder i sin drøm. Husk at lytte godt efter hvad budskabet var!

Værelse

En drøm hvor du f.eks. befinder dig i et værelse, vil altid symbolisere en side af dig selv. Læg mærke til værelsets generelle udseende, dets farve, dets orden eller uorden, dets størrelse; er det faretruende stort, så du forsvinder eller bliver ubetydelig lille, eller modsat næsten ikke til at ånde i etc. Alle disse generelle faktorer har betydning for værelsets betydning i din drøm. Drømmen kan også symboliserer kvinden som livmoder, fordi hun er i stand til at rumme et menneske.

Et værelse med kun én dør: Dette kan yderligere understrege, at drømmen peger på livmoderen. En række værelser: En række kvinder/mænd. Symboliserer sindets kamre, psyken og din sjæl. Hvad som helst, der befinder sig i et værelse: Symboliserer en side af dig selv, en idé, eller betyder dine tanker. Så læg mærke til hvad værelset indeholdt. Underetage eller kælder: Symboliserer dit sinds ubevidste, det skyggefulde, det endnu ukendte "land" for dig. Drømmen henviser sandsynligvis til at du bør undersøge nogle sider af din personlighed nøjere, for at opnå helhed og integration. Tænk derfor over hvilken farve, rumfordeling, placering værelset var i/lå i. Tænk også på hvad du foretog dig i værelset; boede du der? Besøgte du det? Kendte du værelset? Og læg mærke til dine følelser når du vågner.

Gulv

På samme måde som jord, kan gulvet repræsentere din følelsesmæssige tilstand. Det har noget at gøre med dit rodchakra, og hentyder til din generelle følelse af tryghed og sikkerhed, forankring i jorden; jordforbindelse. Hvis du i drømmen vaskede gulvet, kan det betyde at du følelsesmæssigt har brug for en form for renselse, men det er vigtigt om du nød at vaske gulvet eller om det var et hårdt arbejde. Hvis du dækker gulvet med et tæppe, er der noget i dit følelsesliv du måske forsøger at dække over, eller måske forsøger du at øge en følelse af tryghed med et lækkert, blødt tæppe.

Bemærk hvor i huset gulvet var. dette sted har stor betydning i tolkningen i en helhed.

Et snavset gulv, hentyder generelt til, at du trænger til at få ryddet op i dit fundamentale ståsted, måske er der nogle mennesker du reelt ikke skal have i dit følelsesliv? Læg mærke til alle symbolerne i drømmen, og vær opmærksom på de følelser der knytter sig til drømmen.

Seneste kommentarer

04.09 | 07:12

Tak skal du have!

04.09 | 05:19

Tror jeg må læse Den lille Prins igen!
Ville lige lure, men måtte læse den alle! Rigtig fin samling Carl!

Del siden